Dydaktyczny model mózgu, (5 części)

Kod produktu: C922

Erler-Zimmer

596,85 zł(485,24 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnej wielkości model mózgu człowieka z kolorystycznie oznaczonymi płatami mózgu oraz 5 obszarami korowymi. Model może zostać zdemontowany na 5 części. Dedykowany do szczegółowej nauki anatomii.

Opis produktu

Natu­ral­nej wiel­ko­ści model mózgu posiada odwzo­ro­wane główne ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne i obszary korowe. Sta­nowi narzę­dzie edu­ka­cyjny do nauki budowy mózgu czło­wieka. Prawa połowa modelu posiada kolo­ry­stycz­nie zróż­ni­co­wane płaty mózgu: cie­mie­niowy, skro­niowy, poty­liczny, czo­łowy. Lewa połowa mózgu może zostać zde­mon­to­wana na 4 nastę­pu­jące czę­ści: płat cie­mie­niowy i czo­łowy, płat skro­niowy i poty­liczny, pień mózgu, móż­dżek. Poma­lo­wane frag­menty odpo­wia­dają 5 obsza­rom koro­wym: pierw­szo­rzę­dowa kora ruchowa, kora czu­ciowa, kora wzro­kowa, ośro­dek Broki, kora słu­chowa, ośro­dek mowy (oko­lica Wer­nic­kego).

Model jest kom­pa­ty­bilny z nastę­pu­ją­cymi mode­lami cza­szek: 4500, 4505, 4508, 4509, 4512, 4514, 4701, 4708 oraz z mode­lem sierpu mózgu C925.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy mózgu czło­wieka

Funk­cje­/ce­chy:

  • model natu­ral­nych roz­mia­rów
  • posiada odwzo­ro­wane główne ana­to­miczne punkty orien­ta­cyjne i obszary korowe
  • kolo­ry­stycz­nie ozna­czone płaty mózgu oraz 5 obsza­rów koro­wych
  • moż­li­wość zde­mon­to­wa­nia na 5 czę­ści
  • kom­pa­ty­bilny z wie­loma mode­lami cza­szek

W zesta­wie:

  • dydak­tyczny model mózgu, (5 czę­ści)

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.