Dydaktyczny model ruchomego kręgosłupa

Kod produktu: 1000128[A58_8]

953,89 zł(775,52 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dydaktyczny model ruchomego kręgosłupa. Zróżnicowanie kolorystyczne odcinków kręgosłupa usprawnia proces przyswajania wiedzy. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Dydak­tyczny model rucho­mego krę­go­słupa cechu­jący się odcin­kami zróż­ni­co­wa­nymi kolo­ry­stycz­nie. Posiada widoczną dys­ko­pa­tię na pozio­mie L3-L4. Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • 7 krę­gów szyj­nych
 • 12 krę­gów pier­sio­wych
 • 5 krę­gów lędź­wio­wych
 • kość krzy­żowa
 • kość guziczna
 • pełna męska mied­nica
 • kość poty­liczna
 • nerw rdze­niowy
 • tęt­nica krę­gowa (szyjna)

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ludz­kiego krę­go­słupa

Funk­cje­/ce­chy:

 • odcinki krę­go­słupa zróż­ni­co­wane kolo­ry­stycz­nie
 • widoczna dys­ko­pa­tia na pozio­mie L3-L4
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

 • dydak­tyczny model rucho­mego krę­go­słupa

Model dostar­czany bez sto­jaka.

Dostępne opcje:

 • 1000132[A59/8] – Sto­jak do mon­tażu modelu krę­go­słupa lub szkie­letu, 3 czę­ści

Wyso­kość: 87 cm

Waga: 0.849 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.