Dydaktyczny model ruchomego kręgosłupa [A58_8]

Kod produktu: 1000128

940,86 zł(764,93 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dydaktyczny model ruchomego kręgosłupa. Zróżnicowanie kolorystyczne odcinków kręgosłupa usprawnia proces przyswajania wiedzy. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Dydak­tyczny model rucho­mego krę­go­słupa cechu­jący się odcin­kami zróż­ni­co­wa­nymi kolo­ry­stycz­nie. Posiada widoczną dys­ko­pa­tię na pozio­mie L3-L4. Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • 7 krę­gów szyj­nych
 • 12 krę­gów pier­sio­wych
 • 5 krę­gów lędź­wio­wych
 • kość krzy­żowa
 • kość guziczna
 • pełna męska mied­nica
 • kość poty­liczna
 • nerw rdze­niowy
 • tęt­nica krę­gowa (szyjna)

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ludz­kiego krę­go­słupa

Funk­cje­/ce­chy:

 • odcinki krę­go­słupa zróż­ni­co­wane kolo­ry­stycz­nie
 • widoczna dys­ko­pa­tia na pozio­mie L3-L4
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

 • dydak­tyczny model rucho­mego krę­go­słupa

Model dostar­czany bez sto­jaka.

Dostępne opcje:

 • 1000132[A59/8] – Sto­jak do mon­tażu modelu krę­go­słupa lub szkie­letu, 3 czę­ści

Wyso­kość: 87 cm

Waga: 0.849 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.