Edukacyjny model ginekologiczny [P53]

Kod produktu: 1013705

3B Scientific

2012,08 zł(1635,84 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Ten wyjątkowy model ginekologiczny świetnie nadaje się do demonstracji i realistycznego treningu zakładania akcesoriów antykoncepcyjnych dla kobiet, które są umieszczane w okolicy pochwy/szyjki macicy.

Opis produktu

Ten wyjąt­kowy model gine­ko­lo­giczny świet­nie nadaje się do demon­stra­cji i reali­stycz­nego tre­ningu zakła­da­nia akce­so­riów anty­kon­cep­cyj­nych dla kobiet, które są umiesz­czane w oko­licy pochwy­/szyjki macicy.

Należą do nich:

 • femi­dom (pre­zer­wa­tywa dam­ska)
 • FemCap (kap­tu­rek anty­kon­cep­cyjny)
 • krą­żek dopo­ch­wowy
 • dia­fragma (wkładka anty­kon­cep­cyjna)

Drugą ważną funk­cją tego modelu jest moż­li­wość zakła­da­nia róż­nego rodzaju akce­so­riów, takich jak krą­żek czy kostka, które są uży­wane w przy­padku np. nie­trzy­ma­nia moczu. Ist­nieje także moż­li­wość demon­stra­cji tego, w jaki spo­sób należy zało­żyć wkładkę doma­ciczną i wska­za­nia, gdzie powinna ona zostać umiesz­czona. Kap­tu­rek anty­kon­cep­cyjny może być wykryty za pomocą ultra­dź­wię­ków. Moż­liwe jest też ćwi­cze­nie wyko­ny­wa­nia inse­mi­na­cji doma­cicz­nej (IUI).

Prze­zro­czy­sta ściana pochwy pozwala zoba­czyć wnę­trze pochwy, a ponie­waż macica jest czę­ściowo na wierz­chu, można wyraź­nie zoba­czyć, w jaki spo­sób różne akce­so­ria są imple­men­to­wane. Pra­wi­dłowe ich usta­wie­nie i zakła­da­nie można zade­mon­stro­wać, a następ­nie spraw­dzić. Dzięki temu uczeń szybko nabywa wprawę. Jest to bar­dzo uprosz­czony model kobie­cej mied­nicy i żeń­skich narzą­dów płcio­wych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • reali­styczny tre­ning zakła­da­nia akce­so­riów anty­kon­cep­cyj­nych dla kobiet, które są umiesz­czane w oko­licy pochwy­/szyjki macicy.
 • ćwi­cze­nie zakła­da­nia róż­nego rodzaju akce­so­riów, takich jak krą­żek czy kostka, które są uży­wane w przy­padku np. nie­trzy­ma­nia moczu
 • ćwi­cze­nie wyko­ny­wa­nia inse­mi­na­cji doma­cicz­nej (IUI)
 • demon­stra­cja, w jaki spo­sób należy pra­wi­dłowo zało­żyć wkładkę doma­ciczną i wska­za­nie, gdzie powinna ona zostać umiesz­czona

Funk­cje / cechy:

 • prze­zro­czy­sta ściana pochwy umoż­li­wia widok wnę­trza pochwy
 • bar­dzo uprosz­czony model kobie­cej mied­nicy i żeń­skich narzą­dów płcio­wych

W zesta­wie:

 • Edu­ka­cyjny model gine­ko­lo­giczny

Waga: 1,091 kg

Wymiary: 26 x 19 x 22 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.