Fantom dolnego odcinka ciała do nauki bandażowania kikutów po amputacji

Kod produktu: LF01064

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

2494,88 zł(2028,36 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fantom w postaci dolnego odcinka ciała z kończynami. Dedykowany do nauki bandażowania oraz poprawnego zakładania protez.

Opis produktu

Fan­tom w postaci dol­nej czę­ści ciała z dwiema koń­czy­nami w sta­nie po ampu­ta­cji. Jedna koń­czyna jest ampu­to­wana poni­żej kolana, druga w poło­wie uda. Fan­tom jest na tyle długi, że umoż­li­wia nosze­nie opa­trunku wokół ciała nad nie­obec­nym bio­drem na wyso­ko­ści grze­bie­nia bio­dro­wego. Fan­tom przyj­muje pozy­cję pacjenta leżą­cego na ple­cach. Nie posiada wewnętrz­nej struk­tury symu­lu­ją­cej wyczu­walny szkie­let.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ban­da­żo­wa­nia oraz moco­wa­nia pro­tez

Funk­cje­/ce­chy:

  • posiada dwie koń­czyny dolne w sta­nie po ampu­ta­cji
  • przyj­muje pozy­cję pacjenta leżą­cego na ple­cach
  • nie posiada wewnętrz­nej struk­tury symu­lu­ją­cej wyczu­walny szkie­let

W zesta­wie:

  • fan­tom dol­nego odcinka ciała
  • instruk­cja

Dostępne opcje:

  • LF01063 – fan­tom gór­nego odcinka ciała do nauki ban­da­żo­wa­nia
  • LF01064 – fan­tom dol­nego odcinka ciała do nauki ban­da­żo­wa­nia
  • LF01065 – zestaw fan­tomów do nauki ban­da­żo­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Wymiary: 89 x 38 x 25 cm

Waga z opa­ko­wa­niem: 6.80 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.