Fantom niemowlęcia wymagającego specjalnej opieki – dziewczynka o jasnej karnacji

Kod produktu: LF01193

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

3743,74 zł(3043,69 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fan­tom przed­sta­wia nie­mowlę wyma­ga­jące spe­cjal­nej opieki. Tre­ning obej­muje prze­pro­wa­dza­nie sze­regu zabie­gów i czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych, mię­dzy innymi, cew­ni­ko­wa­nie, pie­lę­gna­cja sto­mii i wiele innych.

Opis produktu

Fan­tom nie­mow­lę­cia rze­czy­wi­stych roz­mia­rów sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki pie­lę­gna­cji dziecka wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki. Tre­ning obej­muje mię­dzy innymi wyko­ny­wa­nie nie­zbęd­nych pro­ce­dur medycz­nych, takich jak cew­ni­ko­wa­nie. Fan­tom dosto­so­wany jest do uży­wa­nia poniż­szych narzę­dzi medycz­nych: rurka do tra­che­oto­mii, cew­nik do odsy­sa­nia, rurka gastro­sto­mijna, zgłęb­nik nosowo-żołąd­kowy, cew­nik moczowy.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja tra­che­osto­mii – obmy­wa­nie i odsy­sa­nie
 • pie­lę­gna­cja gastro­sto­mii – obmy­wa­nie, kar­mie­nie przez zgłęb­nik
 • opieka nad pacjen­tem kar­mio­nym przez sondę – umiesz­cza­nie sondy, płu­ka­nie, kar­mie­nie przez zgłęb­nik, odsy­sa­nie
 • cew­ni­ko­wa­nie – wpro­wa­dza­nie cew­nika, zabez­pie­cza­nie, pie­lę­gna­cja
 • sztuczna prze­toka – zakła­da­nie worka sto­mij­nego i pod­sta­wowa opieka
 • kąpa­nie nie­mow­lę­cia
 • zmiana pie­luch
 • wyko­ny­wa­nie opa­trun­ków

Funk­cje­/ce­chy:

 • fan­tom natu­ral­nych roz­mia­rów
 • dziew­czynka o jasnej kar­na­cji
 • przed­sta­wia nie­mowlę po prze­by­tych zabie­gach medycz­nych
 • umoż­li­wia ćwi­cze­nie wyko­ny­wa­nia sze­regu róż­no­rod­nych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych
 • ruchome koń­czyny oraz głowa

W zesta­wie:

 • natu­ral­nej wiel­ko­ści fan­tom nie­mow­lę­cia – dziew­czynka o jasnej kar­na­cji
 • obu­dowa tyl­nego seg­mentu
 • pie­luszka
 • butelka o pojem­no­ści ok. 125 ml
 • torba trans­por­towa
 • instruk­cja

Rurka tra­che­osto­mijna, gastro­sto­mijna, cew­nik moczowy oraz zbior­nik sto­mijny nie są zawarte w zesta­wie.

Dostępne opcje:

 • LF01193 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – dziew­czynka o jasnej kar­na­cji
 • LF01194 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – chło­piec o jasnej kar­na­cji
 • LF01195 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – dziew­czynka o ciem­nej kar­na­cji
 • LF01196 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – chło­piec o ciem­nej kar­na­cji
 • LF01213 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – dziew­czynka o śnia­dej kar­na­cji
 • LF01216 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – chło­piec o śnia­dej kar­na­cji
 • LF01215 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – dziew­czynka pocho­dze­nia azja­tyc­kiego
 • LF01214 – Fan­tom nie­mow­lę­cia wyma­ga­ją­cego spe­cjal­nej opieki – chło­piec pocho­dze­nia azja­tyc­kiego

Ele­menty zamienne:

 • LF01197 – wymienny zbior­nik wewnętrzny do kar­mie­nia przez sondę
 • LF01171 – wymienna rurka tra­che­osto­mijna dla nie­mow­ląt
 • LF01198 – wymienny zbior­nik do gastro­sto­mii (wewnętrzny)
 • LF01221 – wymienna rurka symu­lu­jąca pęcherz
 • LF01074 – cew­nik do cew­nikowania prze­ry­wa­nego 8FR, (1 szt.)
 • LF01074 (A) – cew­nik do cew­nikowania prze­ry­wa­nego 8FR, (10 szt.)
 • LF00907 – pedia­tryczny zbior­nik sto­mijny, zamknięty
 • WA23413 – pie­luszka
 • LF01149 – torba trans­por­towa

Ele­menty zuży­walne:

 • LF00985 – lubry­kant, ok. 59 ml, (6 szt.)
 • LF09919 – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Waga: ok. 1.3kg

Wymiary: dłu­gość ok. 53 cm, śred­nica głowy ok. 35.6cm

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.