Funkcjonalny model martwiczej stomii

Kod produktu: LF00898(E)

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1207,85 zł(981,99 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawiający martwiczą stomię, wyprowadzoną przez ścianę brzucha. Funkcjonujący model umożliwia demonstrację i trening procedur związanych z pielęgnacją stomii takich jak irygacja i zakładanie worków.

Opis produktu

Model został zapro­jek­to­wany aby umoż­li­wić stu­den­tom i pacjen­tom zapo­zna­nie się z pod­sta­wami opieki nad sto­mią. Ten model przed­sta­wia mar­twi­czą sto­mię, która została wypro­wa­dzona przez ścianę brzu­cha. Ana­to­mia sto­mii jest sta­ran­nie odwzo­ro­wana, aby ćwi­cze­nia były jak naj­bar­dziej reali­styczne. Sto­mię wyko­nano z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału, aby uzy­skać jak naj­bar­dziej reali­styczne wra­że­nia doty­kowe.

Sto­mia umoż­li­wia demon­stro­wa­nie i ćwi­cze­nie posze­rza­nia sto­mii, zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych, iry­ga­cję. Dołą­czona strzy­kawka pom­puje symu­lo­wany sto­lec przez sto­mię– co pozwala na tre­ning dre­nażu, iry­ga­cji i wyda­la­nia ze sto­mii. Kon­sy­sten­cję stolca można zmie­nić poprzez roz­rze­dze­nie go wodą.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

– pie­lę­gna­cja sto­mii mar­twi­czej

Funk­cje­/ce­chy:

– model przed­sta­wia sto­mię mar­twi­czą

– wyko­nana z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału

– umoż­li­wia demon­stro­wa­nie i ćwi­cze­nie posze­rza­nia sto­mii, zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych, iry­ga­cję

– dołą­czona strzy­kawka umoż­li­wia symu­la­cję wyda­la­nia stolca ze sto­mii

W zesta­wie:

  • model mar­twi­czej sto­mii
  • strzy­kawka
  • symu­lo­wany sto­lec
  • pod­pórkę
  • lubry­kant
  • instruk­cję obsługi

Wymiary sto­mii: 15x 17 x 6,3 cm

Ele­menty zuży­walne:

LF00962– symu­lo­wany sto­lec

Opcje:

LF00898– Zestaw modeli do nauki zaopa­try­wa­nia sto­mii

LF00898 (A) – Niefunk­cyjny model sto­mii dwu­lu­fo­wej

LF00898 (B) – Funk­cjo­nalny model zdro­wej sto­mii

LF00898 (C) – Funk­cjo­nalny model zain­fe­ko­wa­nej sto­mii

LF00898 (D) – Niefunk­cyjny model sto­mii wypa­da­ją­cej

LF00898 (E) – Funk­cjo­nalny model mar­twi­czej sto­mii

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.