Kombinezon pozorujący otyłość u osoby dorosłej

Kod produktu: SB50971

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

12824,32 zł(10426,28 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Kom­bi­ne­zon pozo­ru­jący oty­łość czę­sto spo­ty­kaną u pacjen­tów geria­trycz­nych. Dedy­ko­wany do nauki sze­roko poję­tej pie­lę­gna­cji. Dzięki odpo­wied­niemu wypeł­nie­niu i obcią­że­niu w reali­styczny spo­sób odwzo­ro­wuje gaba­ryty ciała osób oty­łych.

Opis produktu

Kom­bi­ne­zon pozo­ru­jący oty­łość u osoby doro­słej dzięki odpo­wied­niemu wypeł­nie­niu i obcią­że­niu. Zapew­nia tre­ning z zakresu opieki pacjen­tami geria­trycz­nymi oraz cier­pią­cymi na oty­łość. Nosze­nie kom­bi­ne­zonu przez ćwi­czą­cego umoż­li­wia mu pozna­nie trud­no­ści z jakimi na co dzień bory­kają się pacjenci geria­tryczni oraz otyli. Ponadto reali­styczna budowa kom­bi­ne­zonu pod­kre­śla wagę wyko­ny­wa­nia badań skóry u wska­za­nej grupy pacjen­tów. Obcią­żona klatka pier­siowa oraz reszta ciała powo­dują powsta­wa­nie fał­dów brzusz­nych, które mogą pro­wa­dzić do pro­ble­mów skór­nych. Zwiot­czała skóra pod­brzu­sza pre­zen­tuje trud­no­ści zwią­zane z cew­ni­ko­wa­niem. Zwięk­szony roz­miar gór­nej czę­ści ramie­nia wymaga od ćwi­czą­cych dobra­nia odpo­wied­niego man­kietu do pomiaru ciśnie­nia. Ponadto kom­bi­ne­zon urze­czy­wist­nia wyzwa­nia zwią­zane z osłu­chi­wa­niem dźwię­ków serca oraz płuc. W celu uzy­ska­nia kla­row­nych dźwię­ków ćwi­czący muszą unieść piersi pacjenta aby zbli­żyć się do ściany klatki pier­sio­wej. W fał­dach kom­bi­ne­zonu można umiesz­czać leki, ele­menty imi­tu­jące grzy­bicę czy zaka­że­nia droż­dża­kami w celu ich iden­ty­fi­ka­cji przez ćwi­czą­cych. Na oby­dwu ramio­nach posiada wycię­cie umoż­li­wiające dostęp do miejsc do iniek­cji, które posiada więk­szość fan­to­mów czy symu­la­to­rów oraz miej­sce na brzu­chu prze­zna­czone do umiesz­cze­nia wkładki do wstrzyk­nięć podskór­nych (wkładka nie dołą­czona do zestawu). Pasuje na więk­szość dostęp­nych fan­to­mów oraz pacjen­tów stan­da­ry­zo­wa­nych. Skóra jest w pełni zmy­walna.

UWAGA: Nie wolno moczyć kom­bi­ne­zonu. Pianka, wypeł­niona forma oraz obciąż­niki muszą być zawsze suche. Nie­za­sto­so­wa­nie się do tego wymogu spo­wo­duje unie­waż­nie­nie gwa­ran­cji.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • opieka nad pacjen­tami geria­trycz­nymi oraz oty­łymi obej­mu­jąca mię­dzy innymi:
  • wyko­ny­wa­nie iniek­cji
  • wyko­ny­wa­nie wstrzyk­nięć podskór­nych
  • dia­gno­zo­wa­nie zmian pato­lo­gicz­nych, takich jak grzy­bica czy zaka­że­nia droż­dża­kami
  • dobór odpo­wied­niej wiel­ko­ści man­kietu do pomiaru ciśnie­nia
  • codzienna pie­lę­gna­cja pacjen­tów oty­łych
 • zro­zu­mie­nie trud­no­ści z jakimi na co dzień bory­kają się osoby otyłe

Funk­cje­/ce­chy:

 • reali­stycz­nie odwzo­ro­wuje budowę ciała osób oty­łych
 • moż­li­wość umiesz­cze­nia wewnątrz kom­bi­ne­zonu ele­men­tów, które mogą znaj­do­wać się pomię­dzy fał­dami (leki, resztki jedze­nia czy też rany)
 • na oby­dwu ramio­nach posiada fabrycz­nie wyko­nane otwory, które umoż­li­wiają dostęp do miejsc iniek­cji, które posiada więk­szość dostęp­nych na rynku symu­la­to­rów i fan­to­mów do iniek­cji oraz miej­sce na brzu­chu prze­zna­czone do zało­że­nia wkładki iniek­cyj­nej
 • zwiot­czała skóra pod­brzu­sza pre­zen­tuje trud­no­ści zwią­zane z cew­ni­ko­wa­niem
 • kom­bi­ne­zon urze­czy­wist­nia wyzwa­nia zwią­zane z osłu­chi­wa­niem dźwię­ków serca oraz płuc
 • pasuje na więk­szość dostęp­nych fan­to­mów oraz pacjen­tów stan­da­ry­zo­wa­nych
 • skóra jest w pełni zmy­walna

W zesta­wie:

 • kom­bi­ne­zon pozo­ru­jący oty­łość u osoby doro­słej
 • torba trans­por­towa

Dostępne opcje:

 • SB50972 – Kom­bi­ne­zon pozo­ru­jący oty­łość u pacjen­tów pedia­trycz­nych

Waga z opa­ko­wa­niem: 7.71 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.