Kompleksowy model dolnej szczęki (lewa połowa) z chorymi zębami, nerwami, naczyniami i gruczołami- 19 elementów [VE290]

Kod produktu: 1001250

1570,00 zł(1276,42 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model dolnej szczęki (lewa połowa) z chorymi zębami, nerwami, naczyniami i gruczołami. Model zawiera w sumie 19 elementów. Zęby i przednią część kości można usunąć.

Opis produktu

Ten wszech­stronny model przed­sta­wia lewą połowę dol­nej szczęki. Przed­nią część kości i wszyst­kie zęby można usnąć. Jeden z sie­ka­czy jest prze­kro­jony wzdłuż­nie. Model posiada przed­sta­wione nerwy, naczy­nia krwio­no­śne oraz gru­czoły pod­ję­zy­kowe i pod­żu­ch­wowe. Do modelu dołą­czone do modelu poka­zują różne etapy ubyt­ków: od małego i łatwego ubytku w sie­ka­czu aż do zaawan­so­wa­nej degra­da­cji zęba trzo­no­wego, gdzie jest uka­zany odsło­nięty korzeń. Model składa się z 19 ele­men­tów.

Korzy­sta­jąc z tego modelu, łatwo jest wyja­śnić koniecz­ność dobrej pie­lę­gna­cji zębów i zade­mon­stro­wać ana­to­mię zębów.

Ponadto modele zapew­niają dar­mowy dostęp do kur­sów z ana­to­mii. Obej­mują 11 kur­sów ana­to­mii 3 B z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych. Edu­ka­cję wspiera rów­nież 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę i zare­je­stro­wać swój model ana­to­miczny 3 B online.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zapo­zna­nie z umiej­sco­wie­niem ner­wów, naczyń krwio­no­śnych i gru­czo­łów w dol­nej szczęce
  • zapo­zna­nie jak powstaje degra­da­cja zębów i jakie są jej objawy

Funk­cje / cechy:

  • przed­sta­wia lewą połowę dol­nej szczęki z moż­li­wo­ścią usu­nię­cia przed­niej część kości i zęby
  • jeden z sie­ka­czy jest prze­kro­jony wzdłuż­nie
  • posiada odwzo­ro­wane nerwy, naczy­nia krwio­no­śne oraz gru­czoły pod­ję­zy­kowe i pod­żu­ch­wowe
  • zęby z przed­sta­wio­nymi róż­nymi stop­niami ubyt­ków
  • dostęp do dodat­ko­wych narzę­dzi dydak­tycz­nych online

W zesta­wie:

  • model dol­nej szczęki (lewa połowa) z cho­rymi zębami, ner­wami, naczy­niami i gru­czo­łami- 19 ele­men­tów
  • cza­sowa licen­cja opro­gra­mo­wa­nia mul­ti­me­dial­nego do nauki ana­to­mii

Wymiary: 22 x 32 x 9 cm

Waga: 0,92 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.