Max – ludzki szkielet z ruchomym kręgosłupem, oznaczonymi przyczepami mięśni oraz więzadłami

Kod produktu: 3016

6599,93 zł(5365,8 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Max to szkielet dorosłego człowieka stanowiący idealną platformę szkoleniową z zakresu nauki anatomii oraz prowadzenia terapii ruchowej. Posiada ruchomy kręgosłup oraz oznaczone przyczepy mięśni. Na tle podobnych produktów wyróżniają go dodatkowo oznaczone więzadła.

Opis produktu

Szkie­let do nauki pro­wa­dze­nia tera­pii oprócz rucho­mego krę­go­słupa posiada ozna­ko­wane przy­czepy mię­śni oraz wię­za­dła po jed­nej stro­nie ciała. Na jego budowę skła­dają się rów­nież ela­styczne krążki mię­dzy­krę­gowe i widoczne nerwy krę­gowe. Koń­czyny oraz stopy są demon­to­walne. Dodat­kowo koń­czynę dolną można roz­ło­żyć w kola­nie. Czaszkę roz­kłada się na trzy czę­ści. Moż­li­wo­ści pozy­cjo­no­wa­nia szkie­letu uzu­peł­niają ruchome stawy i łopatki. Ozna­ko­wane przy­czepy mię­śni oraz wię­za­dła sta­no­wią dodat­kową war­tość edu­ka­cyjną.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii oraz pro­wa­dze­nia tera­pii rucho­wej

Funk­cje­/ce­chy:

 • natu­ral­nej wiel­ko­ści odlew ludz­kiego szkie­letu
 • przed­sta­wia wszyst­kie szcze­góły ana­to­miczne: szcze­liny, otwory i wyrostki
 • czaszka roz­kłada się na trzy czę­ści
 • demon­to­walne ręce, nogi oraz stopa
 • ruchome stawy: ramie­niowy, bio­drowy i sko­kowy
 • noga roz­kłada się w kola­nie
 • ruchome łopatki
 • po jed­nej stro­nie ciała posiada ozna­ko­wane miej­sca przy­cze­pów począt­ko­wych i koń­co­wych mię­śni oraz wię­za­dła sta­wowe: kola­nowe, bio­drowe, łok­ciowe i bar­kowe
 • w pełni ruchomy krę­go­słup z ela­stycz­nymi krąż­kami mię­dzy­krę­go­wymi i widocz­nymi ner­wami krę­go­wymi

W zesta­wie:

 • natu­ral­nej wiel­ko­ści ludzki szkie­let z rucho­mym krę­go­słupem, ozna­czo­nymi przy­cze­pami mię­śni oraz wię­za­dłami
 • sta­tyw jezdny
 • szcze­gó­łowa instruk­cja

Wyso­kość: 176 cm

Waga: 9.5 kg