MICROanatomy- model struktury ludzkiej kości w 80-krotnym powiększeniu

Kod produktu: 1000154[A79]

555,96 zł(452,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawiający budowę kości człowieka  w 80-krotnym powiększeniu, co pozwala na bardzo dokładne i szczegółowe odwzorowanie jego budowy.

Opis produktu

Ten nie­zwy­kle szcze­gó­łowy model struk­tury kości przed­sta­wia trój­wy­mia­rowy prze­krój kości blasz­ko­wa­tej, przed­sta­wiający typową struk­turę kości rur­ko­wej powięk­szo­nej 80 razy. Model struk­tury kości przed­sta­wia różne płasz­czy­zny w prze­kroju poprzecz­nym i podłuż­nym na wszyst­kich pozio­mach kości, a także prze­krój w 2 płasz­czy­znach przez wewnętrzną struk­turę szpiku kost­nego. Typowe ele­menty kości blasz­ko­wa­tej są łatwo iden­ty­fi­ko­wane i poma­gają zro­zu­mieć jej struk­turę i funk­cję z cha­rak­te­ry­stycz­nymi oste­onami, zwa­nymi rów­nież sys­te­mami Haversa.

Ten model struk­tury kości pozwala na gra­ficzne zobra­zo­wa­nie wza­jem­nego oddzia­ły­wa­nia poszcze­gól­nych struk­tur, takich jak istota gąb­cza­sta i zbita, śród­kostna, istota korowa kości, oste­ocyty, kanały Volk­manna i Haversa.

Zobacz ana­to­mię ludz­kich kości w zupeł­nie nowy spo­sób! Nie ma lep­szego spo­sobu, aby uczyć i pozna­wać struk­turę ludz­kiej kości niż ten model!

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do kur­sów z ana­to­mii przez rok za darmo. Obej­mują 11 kur­sów ana­to­mii 3 B z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych. Edu­ka­cję wspiera rów­nież 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę i zare­je­stro­wać swój model ana­to­miczny 3 B online.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zapo­zna­nie ze szcze­gó­łową budową struk­tury kost­nej

Funk­cje / cechy:

  • budowa kości czło­wieka w 80-krot­nym powięk­sze­niu
  • szcze­gó­łowo przed­sta­wia aż 14 róż­nych struk­tur, z któ­rych zbu­do­wane jest włókno mię­śniowe
  • model przed­sta­wia różne płasz­czy­zny w prze­kroju poprzecz­nym i podłuż­nym na wszyst­kich pozio­mach kości, a także prze­krój w 2 płasz­czy­znach przez wewnętrzną struk­turę szpiku kost­nego

W zesta­wie:

  • MICROa­na­tomy- model struk­tury ludz­kiej kości w 80-krot­nym powięk­sze­niu
  • cza­sowa licen­cja opro­gra­mo­wa­nia mul­ti­me­dial­nego do nauki ana­to­mii

Wymiary: 26 x 19 x 14.5 cm

Waga: 0.83 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.