MICROanatomy- model struktury ludzkiej kości w 80-krotnym powiększeniu [A79]

Kod produktu: 1000154

3B Scientific

685,81 zł(557,57 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawiający budowę kości człowieka  w 80-krotnym powiększeniu, co pozwala na bardzo dokładne i szczegółowe odwzorowanie jego budowy.

Opis produktu

Ten nie­zwy­kle szcze­gó­łowy model struk­tury kości przed­sta­wia trój­wy­mia­rowy prze­krój kości blasz­ko­wa­tej, przed­sta­wiający typową struk­turę kości rur­ko­wej powięk­szo­nej 80 razy. Model struk­tury kości przed­sta­wia różne płasz­czy­zny w prze­kroju poprzecz­nym i podłuż­nym na wszyst­kich pozio­mach kości, a także prze­krój w 2 płasz­czy­znach przez wewnętrzną struk­turę szpiku kost­nego. Typowe ele­menty kości blasz­ko­wa­tej są łatwo iden­ty­fi­ko­wane i poma­gają zro­zu­mieć jej struk­turę i funk­cję z cha­rak­te­ry­stycz­nymi oste­onami, zwa­nymi rów­nież sys­te­mami Haversa.

Ten model struk­tury kości pozwala na gra­ficzne zobra­zo­wa­nie wza­jem­nego oddzia­ły­wa­nia poszcze­gól­nych struk­tur, takich jak istota gąb­cza­sta i zbita, śród­kostna, istota korowa kości, oste­ocyty, kanały Volk­manna i Haversa.

Zobacz ana­to­mię ludz­kich kości w zupeł­nie nowy spo­sób! Nie ma lep­szego spo­sobu, aby uczyć i pozna­wać struk­turę ludz­kiej kości niż ten model!

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zapo­zna­nie ze szcze­gó­łową budową struk­tury kost­nej

Funk­cje / cechy:

 • budowa kości czło­wieka w 80-krot­nym powięk­sze­niu
 • szcze­gó­łowo przed­sta­wia aż 14 róż­nych struk­tur, z któ­rych zbu­do­wane jest włókno mię­śniowe
 • model przed­sta­wia różne płasz­czy­zny w prze­kroju poprzecz­nym i podłuż­nym na wszyst­kich pozio­mach kości, a także prze­krój w 2 płasz­czy­znach przez wewnętrzną struk­turę szpiku kost­nego

W zesta­wie:

 • MICROa­na­tomy- model struk­tury ludz­kiej kości w 80-krot­nym powięk­sze­niu
 • cza­sowa licen­cja opro­gra­mo­wa­nia mul­ti­me­dial­nego do nauki ana­to­mii

Wymiary: 26 x 19 x 14.5 cm

Waga: 0.83 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.