MICROanatomy- model włókna mięśniowego w 10.000-krotnym powiększeniu [B60]

Kod produktu: 1000213

3B Scientific

1303,6 zł(1059,84 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawiający budowę włókna mięśniowego w 10.000-krotnym powiększeniu, co pozwala na bardzo dokładne i szczegółowe odwzorowanie jego budowy.

Opis produktu

Mikro­ana­to­miczny model włókna mię­śnia szkie­le­to­wego w 10.000-krot­nym powięk­sze­niu. Ilu­stra­cja frag­mentu włókna mię­śnio­wego oraz płytki ner­wowo-mię­śnio­wej pozwala na prak­tyczne zro­zu­mie­nie budowy mię­śni na każ­dym eta­pie kształ­ce­nia. Model szcze­gó­łowo przed­sta­wia aż 16 róż­nych struk­tur, z któ­rych zbu­do­wane jest włókno mię­śniowe.

Zobacz ana­to­mię ludz­kiego mię­śnia w zupeł­nie nowy spo­sób!

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zapo­zna­nie ze szcze­gó­łową budową włókna mię­śnio­wego

Funk­cje / cechy:

 • model włókna mię­śnia szkie­le­to­wego w 10.000-krot­nym powięk­sze­niu
 • szcze­gó­łowo przed­sta­wia aż 16 róż­nych struk­tur, z któ­rych zbu­do­wane jest włókno mię­śniowe

W zesta­wie:

 • MICROa­na­tomy- model włókna mię­śnio­wego w 10.000-krot­nym powięk­sze­niu
 • cza­sowa licen­cja opro­gra­mo­wa­nia mul­ti­me­dial­nego do nauki ana­to­mii

Wymiary: 23.5 x 26 x 18.5 cm

Waga: 1.35 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.