MICROanatomy- model włókna mięśniowego w 10.000-krotnym powiększeniu

Kod produktu: 1000213[B60]

1068,87 zł(869,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawiający budowę włókna mięśniowego w 10.000-krotnym powiększeniu, co pozwala na bardzo dokładne i szczegółowe odwzorowanie jego budowy.

Opis produktu

Mikro­ana­to­miczny model włókna mię­śnia szkie­le­to­wego w 10.000-krot­nym powięk­sze­niu. Ilu­stra­cja frag­mentu włókna mię­śnio­wego oraz płytki ner­wowo-mię­śnio­wej pozwala na prak­tyczne zro­zu­mie­nie budowy mię­śni na każ­dym eta­pie kształ­ce­nia. Model szcze­gó­łowo przed­sta­wia aż 16 róż­nych struk­tur, z któ­rych zbu­do­wane jest włókno mię­śniowe.

Zobacz ana­to­mię ludz­kiego mię­śnia w zupeł­nie nowy spo­sób!

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do kur­sów z ana­to­mii przez rok za darmo. Obej­mują 11 kur­sów ana­to­mii 3 B z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych. Edu­ka­cję wspiera rów­nież 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę i zare­je­stro­wać swój model ana­to­miczny 3 B online.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zapo­zna­nie ze szcze­gó­łową budową włókna mię­śnio­wego

Funk­cje / cechy:

  • model włókna mię­śnia szkie­le­to­wego w 10.000-krot­nym powięk­sze­niu
  • szcze­gó­łowo przed­sta­wia aż 16 róż­nych struk­tur, z któ­rych zbu­do­wane jest włókno mię­śniowe

W zesta­wie:

  • MICROa­na­tomy- model włókna mię­śnio­wego w 10.000-krot­nym powięk­sze­niu
  • cza­sowa licen­cja opro­gra­mo­wa­nia mul­ti­me­dial­nego do nauki ana­to­mii

Wymiary: 23.5 x 26 x 18.5 cm

Waga: 1.35 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.