Miniaturowy model ruchomego kręgosłupa w skali 1:2

Kod produktu: 4001

Erler-Zimmer

800,14 zł(650,52 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model w pełni ruchomego kręgosłupa przedstawiony w skali 1:2. Dzięki swoim nie wielkim wymiarom stanowi narzędzie dydaktyczne do nauki anatomii, które można zabrać ze sobą wszędzie.

Opis produktu

Model w pełni rucho­mego krę­go­słupa przed­sta­wiony w skali 1:2. Ide­alne narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ana­to­mii dla osób w podróży, na kur­sach, semi­na­riach, a nawet wizy­tach domo­wych. Poręczny i wytrzy­mały, mie­ści się w każ­dej tor­bie. Budowa modelu obej­muje: kręgi, frag­ment pod­stawy czaszki, mied­nicę, krążki mię­dzy­krę­gowe, tęt­nicę krę­gową oraz nerwy krę­gowe. Zamon­to­wany jest na pod­sta­wie, która w razie potrzeby może zostać usu­nięta.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy oraz rucho­mo­ści krę­go­słupa czło­wieka

Funk­cje­/ce­chy:

  • model w skali 1:2
  • w pełni ruchomy
  • poręczny i wytrzy­mały, mie­ści się w każ­dej tor­bie
  • zamon­to­wany jest na pod­sta­wie, która w razie potrzeby może zostać usu­nięta

W zesta­wie:

  • minia­tu­rowy model rucho­mego krę­go­słupa w skali 1:2 zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wyso­kość: 38cm

Waga: 0.2kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.