Trenażer do nauki pielęgnacji odleżyn

Kod produktu: SB46502

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

5506,83 zł(4477,1 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model stwo­rzony na wzór poślad­ków 74 let­niego pacjenta prze­zna­czony do pre­zen­ta­cji i tre­ningu zabie­gów lecz­ni­czych róż­nych sta­diów odle­żyn i typo­wych zmian cho­ro­bo­wych obszaru pośladka. Posiada odwzo­ro­wane stop­nie odle­żyn od I do IV, rozej­ście się rany, podej­rze­nie DTI oraz roze­rwa­nia odbytu.

Opis produktu

Model prze­zna­czony do pre­zen­ta­cji i tre­ningu zabie­gów lecz­ni­czych róż­nych sta­diów odle­żyn i typo­wych zmian cho­ro­bo­wych obszaru pośladka. Model został stwo­rzony na wzór poślad­ków 74 let­niego pacjenta. Przed­sta­wia różne sta­dia owrzo­dze­nia (sto­pień i-IV) oraz rany takie jak podej­rze­nie roze­rwa­nia odbytu, podej­rze­nie DTI oraz rozej­ście się rany na dłu­go­ści ok 14 cm.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– pie­lę­gna­cja owrzo­dzeń w róż­nych sta­diach

– ćwi­cze­nie czysz­cze­nia ran i ich tune­lo­wa­nia

– kla­sy­fi­ka­cja ran

– okre­śla­nie dłu­go­ści i głę­bo­ko­ści ran

Funk­cje­/ce­chy:

– model prze­zna­czony do pre­zen­ta­cji i tre­ningu zabie­gów lecz­ni­czych róż­nych sta­diów odle­żyn i typo­wych zmian cho­ro­bo­wych obszaru pośladka

– stwo­rzony na wzór poślad­ków 74 let­niego pacjenta

– Przed­sta­wia nastę­pu­jące sta­dia owrzo­dze­nia:

– Odle­żyny, sto­pień IV, strup, pod­skórna tkanka tłusz­czowa, dobrze ogra­ni­czony i podmi­no­wany

brzeg rany, kanały drą­żące, tkanka mar­twi­cza mokra, odsło­nię­cie kości (z zapa­le­niem kości i szpiku)

– Sto­pień II – odle­żyna oko­lic guza kul­szo­wego

– Odle­żyna (nie­skla­sy­fi­ko­wana) z tkanką mar­twi­czą morką i stru­pem

– Sto­pień III z pod­skórną tkanką tłusz­czową, tkanką mar­twi­czą mokrą, ziar­niną, odmi­no­wa­niem brze­gów rany i kana­łami drą­żą­cymi

– Sto­pień I – odle­żyna oko­licy guza kul­szo­wego

– Rozej­ście się rany na dłu­gość ok. 14 cm z pod­skórną tkanką tłusz­czową i widocz­nymi miej­scami po szwach powsta­łej w sku­tek zabiegu chi­rur­gicz­nego

– Podej­rze­nie DTI (uszko­dze­nie tka­nek głę­bo­kich)

– Podej­rze­nie roze­rwa­nia odbytu spo­wo­do­wane rozej­ściem poślad­ków (np. pod­czas wcią­ga­nia pacjenta na wózek) lub ero­zją wywo­łaną obec­no­ścią kału lub moczu w fał­dzie skóry

W zesta­wie:

– model poślad­ków pacjenta w pode­szłym wieku

Wymiary: 30 x 34 x 15 cm

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.