Model do nauki pobierania wymazów

Kod produktu: HC53412

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

206,46 zł(167,85 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model do nauki pobie­ra­nia wyma­zów z noso­gar­dzieli w postaci prze­kroju podłuż­nego głowy umiesz­czo­nego na pod­sta­wie. Mię­si­sty język umoż­li­wia zasto­so­wa­nie stan­dar­do­wego depre­sora języka.

Opis produktu

Trwały i nie­drogi model do nauki pobie­ra­nia wyma­zów jest ide­alny do szko­le­nia stu­den­tów i per­so­nelu medycz­nego w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań wyma­zów z noso­gar­dzieli w celu roz­po­zna­nia COVID-19, grypy i innych infek­cji dróg odde­cho­wych. Model przed­sta­wia głowę w prze­kroju podłuż­nym umiesz­czo­nym na pod­sta­wie. Model posada drożne otwory umoż­li­wia­jące wpro­wa­dze­nie

do jamy ust­nej i noso­wej szpa­tu­łek i wyma­zówek. Do jamy ust­nej można wpro­wa­dzić stan­dar­dowy depre­sor języka, mię­si­sty język pod­daje się uci­skowi i umoż­li­wia wyko­na­nie testów na obec­ność pacior­kow­ców.

Model jest nie­zbęd­nym narzę­dziem edu­ka­cyj­nym, który jest ide­alny do szko­le­nia, a także do poka­zów testo­wych w kli­ni­kach, pla­ców­kach testo­wych, pla­ców­kach zdro­wia publicz­nego, gabi­ne­tach lekar­skich i nie tylko.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka pobie­ra­nia wyma­zów z noso­gar­dzieli
  • uży­cie depre­sora języka i wyko­na­nie testów na uży­cie pacior­kow­ców

Funk­cje­/ce­chy:

  • model głowy w prze­kroju podłuż­nym umiesz­czony na sta­bil­nej pod­sta­wie
  • moż­li­wość pobie­ra­nia wyma­zów z jamy ust­nej i noso­wej
  • moż­li­wość uży­cia stan­dar­dowych depre­sorów języka
  • model posiada odwzo­ro­wany mię­si­sty język

W zesta­wie:

  • model do pobie­ra­nia wyma­zów

Waga z opa­ko­wa­niem: 2,3 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.