Model do nauki samobadania piersi u mężczyzn

Kod produktu: 26470

Health Edco

1074,88 zł(873,89 zł netto)

Brak w magazynie

Opis skrócony

Unikalny model umożliwiający naukę i demonstrację samobadania piersi u mężczyzn.

Opis produktu

Ten pro­sty, ana­to­micz­nie poprawny model umoż­li­wia pra­cow­ni­kom służby zdro­wia pro­wa­dze­nie rze­czo­wych dys­ku­sji na temat raka piersi u męż­czyzn z pacjen­tami i sta­nowi dosko­nały spo­sób zade­mon­stro­wa­nia samo­ba­da­nia piersi u męż­czyzn. Wielu męż­czyzn nie zdaje sobie sprawy, że może roz­wi­nąć się u nich rak piersi. Dzięki dwóm wyczu­wal­nym guz­kom ten wyjąt­kowy model pomaga uczyć męż­czyzn o zna­cze­niu wcze­snego wykry­wa­nia guz­ków.

Zew­nętrzna war­stwa modelu, wyko­nana z mięk­kiej syn­te­tycz­nej tkanki BIOLIKE 2 ™, symu­luje w dotyku męską tkankę pier­siową, a sztywna, leżąca pod spodem war­stwa symu­lo­wa­nych mię­śni dodaje mode­lowi reali­zmu.

Ide­alny do naucza­nia męż­czyzn o samo­dziel­nych bada­niach i ozna­kach ostrze­gaw­czych raka piersi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– bada­nie piersi u męż­czyzn

Funk­cje­/ce­chy:

– model prze­zna­czony do nauki bada­nia piersi u męż­czyzn

– skóra modelu wyko­nana z mięk­kiego i reali­stycz­nego mate­riału BIOLIKE 2

– twarda tkanka odwzo­ro­wuje tkankę mię­śniową

– posiada 2 wyczu­walne pod skórą guzki

W zesta­wie:

– model do bada­nia piersi u męż­czyzn

– torba trans­por­towa

Wymiary: 15,2 x 5.7 x 15,3 cm

Health Edco

Od ponad 50 lat Health Edco dostarcza najbardziej innowacyjne, nowatorskie i skuteczne narzędzia do edukacji zdrowotnej. Linia produktów obejmuje szeroki zakres podstawowych tematów zdrowotnych: odżywianie, cukrzyca, zdrowie serca, ciąża, tytoń, alkohol, narkotyki i wiele innych.