Model do pielęgnacji przetok Freddie Fistula

Kod produktu: SB51931

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

9784,28 zł(7954,7 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer zapew­nia­jący ćwi­czą­cym reali­styczną pomoc w nauce ćwi­cze­nia opa­try­wa­nia otwar­tych ran brzu­cha z aktyw­nymi prze­to­kami. Tre­na­żer posiada mięk­kie powłoki brzuszne z otwartą raną z odsło­nię­tymi jeli­tami, wyło­nioną sto­mię oraz zało­żony dre­naż.

Opis produktu

Tre­na­żer do opa­try­wa­nia i lecze­nia ran z prze­to­kami Fred­die Fistula został stwo­rzony aby umoż­li­wić ćwi­czą­cym naukę lecze­nia ran w celu kon­tro­lo­wa­nia wycieku z prze­tok i zapew­nie­nia opty­mal­nego goje­nia ran. Tre­na­żer posiada mięk­kie powłoki brzuszne z otwartą raną z odsło­nię­tymi jeli­tami, wyło­nioną sto­mię oraz zało­żony dre­naż. Tre­na­żer posiada odwzo­ro­wane 3 prze­toki: prze­toka ze sto­mią (łatwa do zaob­ser­wo­wa­nia wypływ pły­nów), prze­toka bez sto­mii (trudna do zaob­ser­wo­wa­nia kiedy płyn nie wypływa) oraz prze­toka ukryta (nie można dostrzec jej loka­li­za­cji). Instruk­tor może kon­tro­lo­wać z któ­rej prze­toki ma nastą­pić wypływ pły­nów, co pozwala na prze­pro­wa­dze­nie trud­nych sce­na­riu­szy.

Tre­na­żer Fred­die Fistula zawiera zin­te­gro­waną pod­stawę z tacą ocie­kową, która może pomie­ścić do 700 ml płynu oraz zamo­co­wany uchwyt do rezer­wu­aru na płyn. Nieu­ży­wany uchwyt można łatwo scho­wać w pod­sta­wie.

Uni­kalna kon­struk­cja Fred­die Fistula wyko­rzy­stuje opa­ten­to­waną skórę, która umoż­li­wia łatwe zakła­da­nie i zdej­mo­wa­nie stan­dar­do­wych opa­trun­ków. Tre­na­żer umie­jęt­no­ści Fred­die Fistula pomaga budo­wać kom­pe­ten­cje i pew­ność sie­bie w tym trud­nym sce­na­riu­szu lecze­nia ran, umoż­li­wiając użyt­kow­ni­kowi zasto­so­wa­nie nie­któ­rych z naj­now­szych metod lecze­nia ran i tech­nik.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • nauka wielu spo­so­bów lecze­nia ran w celu kon­tro­lo­wa­nia wycieku z prze­toki i zapew­nie­nia opty­mal­nego goje­nia się ran
 • inno­wa­cyjny pro­jekt z reali­styczną otwartą raną brzu­cha z odsło­nię­tymi jeli­tami i trzema prze­to­kami
 • posiada odwzo­ro­wane 3 prze­toki: prze­toka ze sto­mią (łatwy do zaob­ser­wo­wa­nia wypływ pły­nów), prze­toka bez sto­mii (trudna do zaob­ser­wo­wa­nia kiedy płyn nie wypływa) oraz prze­toka ukryta (nie można dostrzec jej loka­li­za­cji)
 • zin­te­gro­wana pod­stawa z zagłę­bioną tacą ocie­kową, która może pomie­ścić do 700 ml płynu
 • opa­ten­to­wana skóra umoż­li­wia łatwe zakła­da­nie i zdej­mo­wa­nie stan­dar­do­wych opa­trun­ków

W zesta­wie:

 • tre­na­żer,
 • 500 ml worka na wyciek,
 • rurkę dre­nażową,
 • 1-litrową butelkę kon­cen­tratu płynu do napeł­nia­nia jelit, zestaw 3 prze­wo­dów z zaci­skami ozna­czo­nymi kolo­rami,
 • torba do prze­no­sze­nia
 • instruk­cja użyt­kow­nika
 • strzy­kawka

Wymiary tre­na­żera: 52.07 cm x 48.26 cm x 20.32cm

Waga tre­na­żera: 1,36 kg (bez akce­so­riów)

Ele­menty zuży­walne:

 • SB51933 Kon­cen­trat płynu symu­lu­jący płyn wycie­ka­jący z prze­toki 0,94l

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.