Model ludzkiego stawu kolanowego z więzadłami [A82]

Kod produktu: 1000163

419,42 zł(340,99 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Wysokiej jakości, rzeczywistych rozmiarów model stawu kolanowego stanowiący narzędzie dydaktyczne z zakresu anatomii oraz funkcjonowania stawu kolanowego. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Wyso­kiej jako­ści, rze­czy­wi­stych roz­mia­rów model stawu kola­no­wego. Dedy­ko­wany do nauki budowy ana­to­micz­nej oraz funk­cjo­no­wa­nia stawu kola­no­wego. W pełni ela­styczny model umoż­li­wia pre­zen­ta­cję ruchów wyko­ny­wa­nych przez staw kola­nowy, takich jak: odwo­dze­nie, zgi­na­nie do przodu, zgi­na­nie do tyłu, retro­wer­sja, rota­cja wewnętrzna i rota­cja zewnętrzna. Składa się z frag­mentu kości udo­wej, kości pisz­cze­lo­wej i strzał­ko­wej. Budowa modelu obej­muje rów­nież łąkotkę, rzepkę z przy­cze­pem mię­śnia czwo­ro­gło­wego oraz wię­za­dła sta­wowe, w tym wię­za­dło krzy­żowe przed­nie (ACL) i wię­za­dło krzy­żowe tylne (PCL). Model można zdjąć z pod­stawy co uła­twia pre­zen­ta­cję.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy oraz funk­cjo­no­wa­nia stawu kola­no­wego

Funk­cje­/ce­chy:

  • w pełni ela­styczny model, rze­czy­wi­stych roz­mia­rów
  • dostar­czany na demon­to­wal­nej pod­sta­wie
  • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

  • model ludz­kiego stawu kola­no­wego z wię­za­dłami umiesz­czony na pod­sta­wie

Wymiary: 12 x 12 x 34 cm

Waga: 0.705 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.