Model ludzkiego stawu kolanowego z więzadłami [A82]

Kod produktu: 1000163

3B Scientific

442,09 zł(359,42 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Wysokiej jakości, rzeczywistych rozmiarów model stawu kolanowego stanowiący narzędzie dydaktyczne z zakresu anatomii oraz funkcjonowania stawu kolanowego. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Wyso­kiej jako­ści, rze­czy­wi­stych roz­mia­rów model stawu kola­no­wego. Dedy­ko­wany do nauki budowy ana­to­micz­nej oraz funk­cjo­no­wa­nia stawu kola­no­wego. W pełni ela­styczny model umoż­li­wia pre­zen­ta­cję ruchów wyko­ny­wa­nych przez staw kola­nowy, takich jak: odwo­dze­nie, zgi­na­nie do przodu, zgi­na­nie do tyłu, retro­wer­sja, rota­cja wewnętrzna i rota­cja zewnętrzna. Składa się z frag­mentu kości udo­wej, kości pisz­cze­lo­wej i strzał­ko­wej. Budowa modelu obej­muje rów­nież łąkotkę, rzepkę z przy­cze­pem mię­śnia czwo­ro­gło­wego oraz wię­za­dła sta­wowe, w tym wię­za­dło krzy­żowe przed­nie (ACL) i wię­za­dło krzy­żowe tylne (PCL). Model można zdjąć z pod­stawy co uła­twia pre­zen­ta­cję.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy oraz funk­cjo­no­wa­nia stawu kola­no­wego

Funk­cje­/ce­chy:

 • w pełni ela­styczny model, rze­czy­wi­stych roz­mia­rów
 • dostar­czany na demon­to­wal­nej pod­sta­wie
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik produktu

W zesta­wie:

 • model ludz­kiego stawu kola­no­wego z wię­za­dłami umiesz­czony na pod­sta­wie

Wymiary: 12 x 12 x 34 cm

Waga: 0.705 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.