Model ludzkiego ucha 3-krotnie powiększony, 4 części [E10]

Kod produktu: 1000250

640,46 zł(520,7 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

3-krotnie powiększony model przedstawiający ludzkie ucho. Stanowi narzędzie demonstracyjne do nauki budowy anatomicznej narządu słuchu. Model zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model ludz­kiego ucha powięk­szo­nego 3-krot­nie. Budowa modelu obej­muje ucho zewnętrzne, środ­kowe oraz wewnętrzne. Posiada demon­to­walną błonę bęben­kową z mło­tecz­kiem, kowa­deł­kiem i strze­miącz­kiem oraz 2-czę­ściowy błęd­nik ze śli­ma­kiem i ner­wem przed­sion­kowo – śli­ma­ko­wym. Model zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ana­to­mii ludz­kiego ucha

Funk­cje­/ce­chy:

  • odwzo­ro­wuje budowę ucha w skali 3:1
  • składa się z 4 czę­ści
  • szcze­gó­łowa budowa ana­to­miczna – zewnętrzna, środ­kowa oraz wewnętrzna
  • posiada usu­walne ele­menty, takie jak błona bęben­kowa z kostecz­kami słu­cho­wymi
  • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne
  • zamon­to­wany na pod­sta­wie

W zesta­wie:

  • model ludz­kiego ucha w skali 3:1, 4 czę­ści, zamon­to­wany na pod­sta­wie

Waga: 1.25 kg

Wymiary: 34 x 16 x 19 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.