Model ludzkiej krtani, (2-częściowy)

Kod produktu: 1000273[G22]

346,86 zł(282,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model ludzkiej krtani składający się z dwóch części. Sprawdzi się jako narzędzie dydaktyczne zarówno w gabinecie lekarskim, jak i sali lekcyjnej. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model ludz­kiej krtani z moż­li­wo­ścią podzie­le­nia na dwie czę­ści. Sta­nowi ide­alne narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ana­to­mii. Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • krtań
 • kość gny­kowa
 • tcha­wica
 • wię­za­dła
 • mię­śnie
 • naczy­nia
 • nerwy
 • gru­czoł tar­czowy

Model zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ludz­kiej krtani

Funk­cje­/ce­chy:

 • model skła­da­jący się z 2 czę­ści
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

 • model ludz­kiej krtani, 2-czę­ściowy, zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wymiary: 9 x 9 x 14 cm

Waga: 0.285 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.