Trenażer- pielęgnacja stomii

Kod produktu: SB23501

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

2455,08 zł(1996,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model w postaci odlewu brzu­cha z odwzo­ro­wa­nymi czte­rema sto­miami wyko­nany z mate­riału reali­stycz­nie odwzo­ro­wu­ją­cego skórę. Wszyst­kie cztery sto­mie mogą być płu­kane, moż­li­wość zało­że­nia worka sto­mij­nego.

Opis produktu

Model w postaci brzu­cha osoby doro­słej z czte­rema wyło­nio­nymi sto­miami. Jedna ze sto­mii umoż­li­wia zakła­da­nie wor­ków sto­mij­nych, nato­miast wszyst­kie cztery sto­mie mogą być roz­sze­rzane za pomocą palca, płu­kane przy uży­ciu cew­nika, myte i ban­da­żo­wane.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– zakła­da­nie wor­ków sto­mij­nych

– pie­lę­gna­cja sto­mii

– płu­ka­nie sto­mii przy uży­ciu cew­nika

– mycie i ban­da­żo­wa­nie sto­mii

Funk­cje­/ce­chy:

– reali­styczny mate­riał

– 4 odwzo­ro­wane sto­mie

– moż­li­wość płu­ka­nia, ban­da­żo­wana i pie­lę­gna­cji sto­mii

– moż­li­wość zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych

W zesta­wie:

– model brzu­cha z odwzo­ro­wa­nymi sto­miami

– dedy­ko­wana torba

Wymiary dedy­ko­wa­nej torby: 30 x 22 x 12,5 cm

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.