Model piersi do nauki samobadania (BSE)- jasna karnacja skóry

Kod produktu: SB52462

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

752,76 zł(612,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Realistyczny model pojedynczej piersi zawierający palpacyjne guzki jak i niewyczuwalne, które są widoczne wyłącznie za pomocą latarki.

Opis produktu

Ten miękki model piersi wyko­nany z mate­riału BIOLIKE 2 naśla­duje praw­dziwą tkankę i posiada wyczu­walne pal­pa­cyj­nie guzki, które uczą, jak loka­li­zo­wać poten­cjalne nie­pra­wi­dło­wo­ści. Niewyczu­walne guzki modelu można zoba­czyć tylko za pomocą latarki, co pod­kre­śla zna­cze­nie mam­mo­gra­fii. Model ten jest dosko­na­łym narzę­dziem do nauki samo­dziel­nego bada­nia piersi i pro­gra­mów samo­świa­do­mo­ści piersi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– bada­nie pal­pa­cyjne piersi

Funk­cje­/ce­chy:

– skóra wyko­nana z reali­stycz­nego mate­riału BIOLIKE 2

– model zawiera wyczu­walne guzki jak i niewyczu­walne

– niewyczu­walne guzki są widoczne wyłącz­nie za pomocą latarki, co pod­kre­śla zna­cze­nie mam­mo­grafi

– dosko­nały do szko­le­nia BSE

– model umiesz­czony w dedy­ko­wa­nej tor­bie

W zesta­wie:

– model piersi

– pokro­wiec i etui

– latarka

Opcje:

  • SB52462 Model piersi do nauki samobada­nia (BSE) – jasna kar­na­cja skóry
  • SB52463 Model piersi do nauki samobada­nia (BSE) – ciemna kar­na­cja skóry
  • SB52464 Zestaw 2 modeli piersi do nauki samobada­nia (BSE) – jasna i ciemna kar­na­cja skóry
  • SB52461 Zestaw 3 modeli piersi do nauki samobada­nia (BSE) w roz­mia­rach A, B i C

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.