Model piersi torbielowatej do nauki samobadania

Kod produktu: SB23328

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

928,65 zł(755,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Reali­styczny model zawie­ra­jący liczne grudki symu­lu­jące włók­ni­sto-tor­bie­lo­wa­tość piersi. Dosko­nały do szko­le­nia w zakre­sie BSE i do wyja­śnie­nia, jak ważne jest zba­da­nie przez pra­cow­nika służby zdro­wia wszel­kich zna­le­zio­nych guz­ków.

Opis produktu

Łagodne cysty są czę­sto mylone z nowo­two­rami zło­śli­wymi. Wyko­nany z reali­stycz­nej syn­te­tycz­nej tkanki BIOLIKE 2, model zawiera wiele gru­dek, symu­lu­jąc stan włók­ni­sto-tor­bie­lo­waty.

Model ten, jest dosko­na­łym narzę­dziem zwięk­sza­ją­cym świa­do­mość zdro­wotną piersi i może być wyko­rzy­stany do pro­mo­wa­nia samo­dziel­nego bada­nia piersi (BSE) i wyja­śnia­nia, jak ważne jest zba­da­nie dowol­nego guzka przez pra­cow­nika służby zdro­wia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– bada­nie pal­pa­cyjne piersi z włók­ni­sto-tor­bie­lo­wa­to­ścią

Funk­cje­/ce­chy:

– skóra wyko­nana z reali­stycz­nego mate­riału BIOLIKE 2

– repre­zen­tuje zmiany wystę­pu­jące pod­czas włók­ni­sto-tor­bie­lo­wa­to­ści

– dosko­nały do szko­le­nia BSE

– model umiesz­czony w dedy­ko­wa­nej tor­bie

W zesta­wie:

– model piersi

– pokro­wiec i etui

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.