Model piersi z chorobami- przekrój poprzeczny

Kod produktu: L280

Erler-Zimmer

498,99 zł(405,68 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model pojedynczej piersi w przekroju poprzecznym umieszczony na podstawie. Model przedstawia różne stany chorobowe.

Opis produktu

Prze­krój kobie­cej piersi natu­ral­nej wiel­ko­ści z odwzo­ro­wa­nym cho­ro­bami. Model przed­sta­wia IBC, stan przedra­kowy, ILC, IDC, cho­robę Pageta, gru­czo­la­kow­łók­niaka, guz rze­komy, masto­pa­tię i cysty.

Model poka­zuje rów­nież nor­malną ana­to­mię piersi, a także inne struk­tury, takie jak war­stwa mię­śniowa i żebra.

Model znaj­duje się na zdej­mo­wa­nej pod­sta­wie.
Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • budowa ana­to­miczna kobie­cej piersi
  • wystę­po­wa­nie róż­nych cho­rób piersi

Funk­cje­/ce­chy:

  • model piersi natu­ral­nych roz­mia­rów w prze­kroju poprzecz­nym
  • model umiesz­czony na zdej­mo­wa­nej pod­sta­wie
  • model przed­sta­wia różne cho­roby piersi

W zesta­wie:

  • model piersi z cho­ro­bami- prze­krój poprzeczny

Waga: 0,4 kg

Wiel­kość: 10 x 16 x 8 cm

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.