Model piersi z wymiennymi guzkami

Kod produktu: 26504

992,13 zł(806,61 zł netto)

1 w magazynie

Opis skrócony

Model pojedynczej piersi umożlwiający naukę samobadania piersi, poprzez palpacyjne wykrycie jednego z 5 wymiennych guzków (od 0,5 do 4 cm).

Opis produktu

Wzbo­gać swój pro­gram naucza­nia o badanu piersi dzięki temu wyjąt­ko­wemu mode­lowi, który pomaga nauczyć kobiety w znaj­do­wa­niu róż­nych roz­mia­rów guz­ków w piersi. Model jest wyko­nany z reali­stycz­nej, wyczu­wal­nej syn­te­tycz­nej tkanki. W zesta­wie znaj­duje się pięć guz­ków o wiel­ko­ści od 0,5 cm do 4 cm, które można umie­ścić w modelu od tyłu. Jest to dosko­nałe narzę­dzie do nauki samo­dziel­nego bada­nia piersi.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– bada­nie pal­pa­cyjne piersi

Funk­cje­/ce­chy:

– skóra wyko­nana z reali­stycz­nego mate­riału

– moż­li­wość umiesz­cze­nia 5 róż­nych guz­ków

– guzki o wymia­rach od 0,5 cm do 4 cm

– model umiesz­czony w dedy­ko­wa­nej tor­bie

W zesta­wie:

– model piersi

– zestaw 5 wymien­nych guz­ków

– dedy­ko­wana torba

Health Edco

Od ponad 50 lat Health Edco dostarcza najbardziej innowacyjne, nowatorskie i skuteczne narzędzia do edukacji zdrowotnej. Linia produktów obejmuje szeroki zakres podstawowych tematów zdrowotnych: odżywianie, cukrzyca, zdrowie serca, ciąża, tytoń, alkohol, narkotyki i wiele innych.