Model płuc z krtanią, (5-częściowy) [VC43]

Kod produktu: 1001243

1592,67 zł(1294,85 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model płuc wraz z krtanią składający się z 5 części. Stanowi platformę szkoleniową z zakresu anatomii płuc oraz narządów znajdujących się w ich obszarze. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model płuc wraz z krta­nią skła­da­jący się z 5 czę­ści. Ide­alne narzę­dzie dydak­tyczne do nauki budowy ana­to­micz­nej płuc oraz narzą­dów znaj­du­ją­cych się w ich sąsiedz­twie.

Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • krtań
 • tcha­wica z oskrze­lami
 • 2-czę­ściowe serce (demon­to­walne)
 • żyła główna
 • aorta
 • tęt­nica płucna
 • prze­łyk
 • 2-czę­ściowe płuco (przed­nie czę­ści są demon­to­walne)

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii płuc oraz towa­rzy­szą­cych im narzą­dów

Funk­cje­/ce­chy:

 • model składa się z 5 czę­ści
 • poza płu­cami swoją budową obej­muje rów­nież inne struk­tury ana­to­miczne, jak np. aorta
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

 • model płuc z krta­nią, 5-czę­ściowy, zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wymiary: 37 x 28 x 12 cm

Waga: 2.024 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.