Model przedstawiający fragment stopy ze zmianami martwiczymi

Kod produktu: WA21216

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

397,75 zł(323,37 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnych rozmiarów replika dalszego końca stopy ze zmianami martwiczymi. Dedykowana do nauki diagnozowania oraz pielęgnacji stopy cukrzycowej.

Opis produktu

Model w for­mie frag­mentu stopy przed­sta­wia­jący zmiany mar­twi­cze czę­sto będące następ­stwem cukrzycy. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne z zakresu dia­gno­styki i pie­lę­gna­cji stopy cukrzy­co­wej. Uka­zuje jak ważna jest pra­wi­dłowa pie­lę­gna­cja oraz dieta, zwłasz­cza u dia­be­ty­ków. Posiada inwa­zyjną ranę na spodniej stro­nie stopy oraz obszar z tkanką mar­twi­czą wokół dużego i dru­giego palca. Natu­ral­nych roz­mia­rów replika wyko­nana z mate­riału reali­stycz­nie odwzo­ro­wu­ją­cego skórę, z rucho­mymi pal­cami.

Zawiera rów­nież 4-stro­ni­cową, 19 x 11.5 cm, bro­szurę infor­mu­jącą o pie­lę­gna­cji stóp u pacjen­tów z cukrzycą.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • dia­gno­styka zmian pato­lo­gicz­nych stóp z naci­skiem na pato­lo­gie stopy cukrzy­co­wej
 • dobie­ra­nie odpo­wied­niej tera­pii

Funk­cje­/ce­chy:

 • natu­ral­nych roz­mia­rów replika
 • mate­riał reali­stycz­nie odwzo­ro­wu­jący skórę
 • ruchome palce
 • posiada inwa­zyjną ranę na spodniej stro­nie stopy oraz obszar objęty sta­nem zapal­nym wokół dużego i dru­giego palca

W zesta­wie:

 • model przed­sta­wia­jący frag­ment stopy ze zmia­nami mar­twi­czymi
 • bro­szura infor­ma­cyjna

Dostępne opcje:

 • WA22223 – model pre­zen­tu­jący czę­ste zmiany pato­lo­giczne stóp
 • WA21216 – model przed­sta­wia­jący frag­ment stopy ze zmia­nami mar­twi­czymi
 • WA25981 – bro­szura infor­ma­cyjna dla dia­be­ty­ków
 • WA29842 – zestaw do kom­plet­nej edu­ka­cji w zakre­sie pro­ble­mów stopy cukrzy­co­wej

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.