Model stopy cukrzycowej mocowanej do fantomów, stan ciężki

Kod produktu: PW007P

Erler-Zimmer

4443,94 zł(3612,96 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model stopy cukrzycowej wykonanej z realistycznego materiału, który można zamontować do nogi fantomu. Model przedstawia stopę po resekcji promieniowej w wyniku martwicy i głębokiego owrzodzenia.

Opis produktu

Natu­ral­nej wiel­ko­ści model stopy z zespo­łem stopy cukrzy­co­wej po resek­cji pro­mie­nio­wej w wyniku mar­twicy i głę­bo­kiego owrzo­dze­nia. Model można zamon­to­wać do nogi fan­tomu pie­lę­gna­cyj­nego.

Stopa przed­sta­wia zmiany na róż­nym pozio­mie zawan­so­wa­nia wg skali Wagnera:

 1. owrzodzenia powierzchowne
 2. owrzodzenia z towarzyszącym stanem zapalnym skóry i tkanek podskórnych

Na pode­szwie stopy znaj­dują się odci­ski i modzele, skóra na pię­tach jest prze­su­szona i zro­go­wa­ciała a wokół kostki widoczna są tele­an­giek­ta­zje.

Stopa przed­sta­wia rów­nież artro­pa­tię neu­ro­genną (stawy Char­cota) – struk­tu­ralne defor­ma­cje stopy obej­mu­jące takie zmiany, jak palce mło­tecz­ko­wane, podwich­nię­cie stawu palu­cha.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • lecze­nie i opa­try­wa­nie ran
 • kla­sy­fi­ka­cja i roz­po­zna­wa­nie ran

Funk­cje­/ce­chy:

 • moż­li­wość zamon­to­wa­nia do nogi fan­tomu pie­lę­gna­cyj­nego
 • wyso­kiej jako­ści model stopy ze zmia­nami cukrzy­co­wymi
 • model mózgu posiada odwzo­ro­wane tęt­ni­cze naczy­nia krwio­no­śne, w tym tęt­nicę
 • stopa wyko­nana z mate­riału reali­stycz­nie odwzo­ro­wu­ją­cego skórę
 • przed­sta­wia stopę po resek­cji pro­mie­nio­wej w wyniku mar­twicy i głę­bo­kiego owrzo­dze­nia
 • wyko­nana z wyso­kiej jako­ści sili­konu

W zesta­wie:

 • Model stopy cukrzy­co­wej

Waga: 1 kg

Opcje:

 • PW006– Model stopy cukrzy­co­wej
 • PW006P- Model stopy cukrzy­co­wej moco­wa­nej do fan­to­mów
 • PW007– Model stopy cukrzy­co­wej, stan ciężki
 • PW007P- Model stopy cukrzy­co­wej moco­wa­nej do fan­to­mów, stan ciężki

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.