Model układu mięśniowego człowieka, skala 1:3

Kod produktu: B90

Erler-Zimmer

1421,83 zł(1155,96 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model prezentujący schematycznie odwzorowane mięsnie dorosłego człowieka w skali 1:3. Budowa modelu obejmuje mięśnie powierzchowne oraz głębokie. Stanowi idealne narzędzie edukacyjne i demonstracyjne dla studentów, sportowców i fizjoterapeutów.

Opis produktu

Model w for­mie figury doro­słego czło­wieka z ozna­czo­nym ukła­dem mię­śni, w skali 1:3. Po jed­nej stro­nie modelu widoczne są mię­śnie powierz­chowne, po dru­giej głę­bo­kie. Koń­czyny górne są demon­to­walne. Posiada rów­nież odwzo­ro­wane waż­niej­sze żyły powierz­chowne.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka szcze­gó­ło­wej budowy układu mię­śni u doro­słego czło­wieka

Funk­cje:

  • model w skali 1:3
  • posiada odwzo­ro­wane mię­śnie powierz­chowne, głę­bo­kie oraz waż­niej­sze żyły powierz­chowne
  • demon­to­walne koń­czyny górne

W zesta­wie:

  • model układu mię­śniowego czło­wieka, skala 1:3

Wyso­kość ok.: 62 cm

Waga: 5.1 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.