Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym

Kod produktu: 1014209[K25]

291,51 zł(237,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model prezentujący ludzką wątrobę z woreczkiem żółciowym. Dedykowany do nauki anatomii. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model pre­zen­tu­jący ludzką wątrobę z worecz­kiem żół­cio­wym. Ide­alny do nauki ana­to­mii. Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

  • 4 płaty wątro­bowe z worecz­kiem żół­cio­wym
  • zewnątrzwątro­bowe drogi żół­ciowe
  • wnęka wątroby

Model dostar­czany jest na pod­sta­wie, która w razie potrzeby może zostać usu­nięta.

Ponadto model zapew­nia dar­mowy dostęp do mate­ria­łów 3 B Smart Ana­tomy, które obej­mują kursy ana­to­mii z 23 wykła­dami i 117 róż­nymi wido­kami inte­rak­tyw­nych modeli wir­tu­al­nych oraz 39 quizów. Aby odblo­ko­wać te korzy­ści, wystar­czy zeska­no­wać ety­kietę dołą­czoną do modelu i zare­je­stro­wać go na stro­nie inter­ne­to­wej 3 B Scien­ti­fic.

Rozwia­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka budowy ana­to­micz­nej wątroby z pęche­rzy­kiem żół­cio­wym

Funk­cje­/ce­chy:

  • dostar­czany jest na pod­sta­wie, która w razie potrzeby może zostać usu­nięta
  • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kursy ana­to­miczne

W zesta­wie:

  • model wątroby z pęche­rzy­kiem żół­cio­wym na pod­sta­wie

Wymiary: 18 x 18 x 12 cm

Waga: 0.49 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.