Model żeńskiej miednicy z kością krzyżową, 2 kręgami lędźwiowymi i fragmentami kości udowych

Kod produktu: 4059

602,6 zł(489,92 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnej wielkości model miednicy żeńskiej z kością krzyżową, 2 kręgami lędźwiowymi i fragmentami kości udowych, dedykowany do nauki anatomii.

Opis produktu

Model w for­mie mied­nicy doro­słej kobiety. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ana­to­mii. Budowa modelu obej­muje demon­to­walną kość krzy­żową, 2 kręgi lędź­wiowe i ruchome frag­menty kości udo­wych, które rów­nież mogą zostać zde­mon­to­wane. Ofe­ruje moż­li­wość demon­stra­cji rucho­mo­ści w sta­wie bio­drowo-krzy­żo­wym.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ana­to­mii żeń­skiej mied­nicy

Funk­cje­/ce­chy:

  • natu­ralna wiel­kość
  • demon­to­walna kość krzy­żowa oraz frag­menty kości udo­wych
  • ruchomy staw bio­drowo-krzy­żowy

W zesta­wie:

  • model żeń­skiej mied­nicy z kością krzy­żową, 2 krę­gami lędź­wio­wymi i frag­men­tami kości udo­wych

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.