Model żeńskiej miednicy z więzadłami, naczyniami, nerwami, mięśniami dna miednicy oraz organami, (6 części) [H20/4]

Kod produktu: 1000288

3B Scientific

3145,65 zł(2557,44 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model naturalnej wielkości żeńskiej miednicy składający się z 6 części. Szczegółowo odwzorowuje budowę żeńskiej miednicy w tym: układ kości, więzadła, naczynia, nerwy, mięśnie dna miednicy oraz żeńskie narządy płciowe. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Natu­ral­nej wiel­ko­ści model żeń­skiej mied­nicy skła­da­jący się z 6 czę­ści. Dedy­ko­wany do nauki szcze­gó­ło­wej ana­to­mii. Budowa modelu obej­muje: układ kości, wię­za­dła, naczy­nia, nerwy, mię­śnie dna mied­nicy oraz żeń­skie narządy płciowe.

Posiada czę­ściowo demon­to­walne ele­menty, takie jak: zwie­racz zewnętrzny odbytu, zwie­racz zewnętrzny cewki moczo­wej, głę­boki i powierzch­niowy mię­sień poprzeczny kro­cza oraz mię­sień opusz­kowo-gąb­cza­sty.

Odbyt­nica, macica z jajo­wo­dami, jaj­niki oraz pochwa rów­nież są demon­to­walne. Prawa połowa mied­nicy uka­zuje budowę ana­to­miczną, prze­bieg i topo­gra­fię tęt­nicy bio­dro­wej wspól­nej, zewnętrz­nej i wewnętrz­nej oraz żyły bio­dro­wej wspól­nej i zewnętrz­nej. Budowa modelu obej­muje rów­nież prawy splot krzy­żowy, prawy nerw kul­szowy oraz prawy nerw sro­mowy.

Odw­zo­ro­wane kości i wię­za­dła: dwie kości bio­drowe, spo­je­nie łonowe, kość krzy­żowa, kość guziczna, kręg L5 z krąż­kiem mię­dzy­krę­go­wym. Prze­dzie­le­nie mied­nicy na pół uwi­dacz­nia czę­ściowo przed­sta­wiony zespół ogona koń­skiego w kanale krę­go­wym. Lewa połowa kręgu L5 jest demon­to­walna. Prawa połowa modelu posiada odwzo­ro­wane nastę­pu­jące wię­za­dła: pach­wi­nowe, krzy­żowo-guzowe, krzy­żowo-kol­cowe, krzy­żowo-bio­drowe przed­nie, bio­drowo-lędź­wiowe, podłużne przed­nie, mię­dzy­kostne wię­za­dło krzy­żowo-bio­drowe, krzy­żowo-bio­drowe tylne oraz mię­sień zasła­niacz.

Model ten dosko­nale nadaje się do nauki szcze­gó­ło­wej ana­to­mii żeń­skich narzą­dów płcio­wych i mied­nicy.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka szcze­gó­ło­wej ana­to­mii żeń­skiej mied­nicy z wię­za­dłami, naczy­niami, ner­wami, mię­śniami dna mied­nicy oraz orga­nami

Funk­cje­/ce­chy:

 • model natu­ral­nej wiel­ko­ści
 • składa się z 6 czę­ści
 • posiada odwzo­ro­wane wię­za­dła, naczy­nia, nerwy, mię­śnie dna mied­nicy oraz żeń­skie narządy płciowe
 • posiada czę­ściowo oraz w pełni demon­to­walne ele­menty, takie jak: zwie­racz zewnętrzny odbytu, macica z jajo­wo­dami i wiele innych
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej kcyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • model żeń­skiej mied­nicy (6-czę­ściowy) na pod­sta­wie

Wymiary: 19 x 27 x 19 cm

Waga: 2.274 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.