Moduł naprawy obrąbka stawu ramiennego

Kod produktu: ARTHROSHOU
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Pierw­szy kom­pletny moduł szko­le­niowy w ARTHRO Men­tor doty­czący pro­ce­dury chi­rur­gii artro­sko­po­wej. Odpo­wiedni dla zaawan­so­wa­nych sta­ży­stów, któ­rzy potrze­bują potęż­nego narzę­dzia dydak­tycz­nego do ćwi­cze­nia pro­ce­dur zwią­za­nych z nie­sta­bil­no­ścią stawu ramien­nego.

Opis produktu

Pierw­szy kom­pletny moduł szko­le­niowy w ARTHRO Men­tor doty­czący pro­ce­dury chi­rur­gii artro­sko­po­wej. Odpo­wiedni dla zaawan­so­wa­nych sta­ży­stów, któ­rzy potrze­bują potęż­nego narzę­dzia dydak­tycz­nego do ćwi­cze­nia pro­ce­dur zwią­za­nych z nie­sta­bil­no­ścią stawu ramien­nego.

Nowy moduł obej­muje szko­le­nie z 3 kom­pletnych pro­ce­dur artro­sko­pii stawu ramien­nego: naprawa uszko­dze­nia SLAP, uszko­dze­nia Ban­karta i tyl­nego uszko­dze­nia Ban­karta.

Głów­nym celem modułu jest ćwi­cze­nie kro­ków zwią­za­nych z róż­nymi pro­ce­durami naprawy nie­sta­bil­no­ści, w tym:

Artro­sko­pia dia­gno­styczna

Oczysz­cza­nie obrąbka

Oczysz­cze­nie kon­ser­wa­tywne – kon­tu­rowe kra­wę­dzie roz­dar­tego obrąbka sta­wo­wego

Oczysz­cze­nie wydrą­że­nia sta­wo­wego

Dekor­ty­ka­cja kost­nej czę­ści wydrą­że­nia sta­wo­wego

Wier­ce­nie w kości

Umiesz­cze­nie szwów kotwi­czą­cych

Mani­pu­la­cja nicią szwów

Prze­pusz­cza­nie nici do szy­cia przez obrą­bek sta­wowy

Umie­jęt­no­ści:

 • Artro­sko­pia dia­gno­styczna
 • Oczysz­cza­nie obrąbka
 • Oczysz­cze­nie kon­ser­wa­tywne – kon­tu­rowe kra­wę­dzie roz­dar­tego obrąbka sta­wo­wego
 • Oczysz­cze­nie wydrą­że­nia sta­wo­wego
 • Dekor­ty­ka­cja kost­nej czę­ści wydrą­że­nia sta­wo­wego
 • Wier­ce­nie w kości
 • Umiesz­cze­nie szwów kotwi­czą­cych
 • Mani­pu­la­cja nicią szwów
 • Prze­pusz­cza­nie nici do szy­cia przez obrą­bek sta­wowy

Wła­ści­wo­ści:

 • pierw­szy kom­pletny moduł szko­le­niowy doty­czący pro­ce­dur chi­rur­gii artro­sko­po­wej
 • obej­muje szko­le­nie z 3 kom­pletnych pro­ce­dur artro­sko­pii stawu ramien­nego