Moduł ochrony radiologicznej

Kod produktu: ANGIORADSAFETY

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł prezentujący dawkę promieniowania w czasie rzeczywistym oraz oferujący narzędzia dydaktyczne, które umożliwiają ćwiczącym zmniejszenia otrzymanej dawki podczas wykonywanych procedur.

Opis produktu

Ekspo­zy­cja na pro­mie­nio­wa­nie joni­zu­jące jest nie­od­łącz­nym ele­men­tem inter­wen­cji wewnątrz­na­czy­nio­wych. Ponie­waż pro­ce­dury stają się coraz bar­dziej zło­żone, zarówno per­so­nel, jak i pacjenci są nara­żeni na więk­sze ryzyko. Bez­pie­czeń­stwo radia­cyjne staje się klu­czo­wym ele­men­tem pro­gra­mów szko­le­nio­wych wszyst­kich zespo­łów inter­wen­cyj­nych. Celem modułu ochrony radio­lo­gicz­nej jest pre­zen­ta­cja danych doty­czą­cych daw­ko­wa­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym i zapew­nie­nie narzę­dzi dydak­tycz­nych, które nauczą ćwi­czą­cych pra­cu­ją­cych na symu­la­to­rze ANGIO Men­tor, co mogą zro­bić, aby zmniej­szyć dawkę.

Opro­gra­mo­wa­nie to pozwala leka­rzom prze­ćwi­czyć stra­te­gie zmniej­sza­nia nara­żenia pacjenta i ope­ra­tora na pro­mie­nio­wa­nie pod­czas wyko­ny­wa­nia zabiegu wewnątrz­na­czy­nio­wego.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zmniej­sze­nie dawki pro­mie­nio­wa­nia otrzy­ma­nej pod­czas zabiegu

Funk­cje­/ce­chy:

  • Wyświe­tlacz daw­ko­wa­nia na moni­to­rze flu­oro­sko­po­wym poka­zu­jący moc dawki w cza­sie rze­czy­wi­stym, DAP (ilo­czyn obszaru dawki) i dawkę sku­mu­lo­waną, war­to­ści dawek odzwier­cie­dlają zmiany czę­sto­tli­wo­ści odświe­ża­nia, wyso­kość stołu, pozy­cji wzmac­nia­cza obrazu itp.
  • Komu­ni­katy i ostrze­że­nia przy­po­mi­na­jące prak­ty­kan­towi o zasa­dach bez­pie­czeń­stwa radio­lo­gicz­nego, błę­dach i ostrze­że­niach doty­czą­cych daw­ko­wa­nia
  • Raport wyni­ków i punk­ta­cji pod­su­mo­wu­jący, w jaki spo­sób prze­strze­gano każ­dej zasady bez­pie­czeń­stwa radio­lo­gicz­nego.

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.