Moduł podstawowych umiejętności robotycznych

Kod produktu: ROBOBASISKI

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Ten moduł zapew­nia pod­sta­wową prak­tykę umie­jęt­no­ści robo­tycz­nych w warun­kach nie­ana­to­micz­nych.

Opis produktu

Ten moduł zapew­nia pod­sta­wową prak­tykę umie­jęt­no­ści robo­tycz­nych w warun­kach nie­ana­to­micz­nych. Zada­nia są orga­ni­zo­wane w spo­sób przy­ro­stowy, umoż­li­wia­jąc sta­ży­ście zdo­by­cie dal­szych umie­jęt­no­ści w ramach każ­dego zada­nia: pod­sta­wowa koor­dy­na­cja oko-ręka, per­cep­cja głę­bo­ko­ści, mani­pu­la­cja obu­ręczna, ści­ska­nie, kamera, arty­ku­la­cja nad­garstka, kon­trola czwar­tego ramie­nia, wyko­rzy­sta­nie źró­dła ener­gii, atrau­ma­tyczne obcho­dze­nie się z tkan­kami, cię­cie i odwar­stwie­nie.

Moduł może być czę­ścią pod­sta­wo­wego lub bar­dziej zaawan­so­wa­nego kom­plet­nego pro­gramu szko­le­nia, umoż­li­wia­jąc samo­dzielną prak­tykę i opty­ma­li­zu­jąc czas nad­zo­ru­ją­cego. Zada­nia można ćwi­czyć powta­rzal­nie, aż do osią­gnię­cia pożą­da­nego poziomu bie­gło­ści, a na końcu każ­dego zada­nia dostar­czany jest kom­plek­sowy raport wydaj­no­ści wska­zu­jący czas i eko­no­mię oraz wskaź­niki wła­ściwe dla zada­nia.

Umie­jęt­no­ści:

 • pod­sta­wowa koor­dy­na­cja ręka-oko
 • per­cep­cja głębi
 • mani­pu­la­cja obu­ręczna
 • ści­ska­nie
 • kamera
 • arty­ku­la­cja nad­garstka
 • kon­trola czwar­tego ramie­nia
 • uży­cie źró­dła ener­gii
 • atrau­ma­tyczne obcho­dze­nie się z tkan­kami
 • cię­cie i odwar­stwie­nie

Wła­ści­wo­ści:

 • kon­fi­gu­ra­cja nie­ana­to­miczna
 • moduł może być czę­ścią pod­sta­wo­wego lub bar­dziej zaawan­so­wa­nego kom­plet­nego pro­gramu szko­le­nia
 • wyczer­pu­jący raport wydaj­no­ści dostar­czany jest na końcu każ­dego zada­nia

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.