Moduł podstawowych umiejętności ultrasonograficznych

Kod produktu: U/SSONOGRABAS

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Uni­kalny moduł zapro­jek­to­wany do roz­wi­ja­nia ultra­so­no­gra­ficz­nych umie­jęt­no­ści psy­cho­mo­to­rycz­nych i moż­li­wo­ści akwi­zy­cji obra­zów ultra­so­no­gra­ficz­nych.

Opis produktu

Uni­kalny moduł zapro­jek­to­wany do roz­wi­ja­nia ultra­so­no­gra­ficz­nych umie­jęt­no­ści psy­cho­mo­to­rycz­nych i moż­li­wo­ści akwi­zy­cji obra­zów ultra­so­no­gra­ficz­nych. Ten moduł obej­muje 3 różne zada­nia mające na celu poprawę umie­jęt­no­ści koor­dy­na­cji ręka-oko i kon­troli obrazu ultra­so­no­gra­ficz­nego. Celem tego inno­wa­cyj­nego modułu jest pomoc w opa­no­wa­niu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści ultra­so­no­gra­ficz­nych, które są nie­zbędną pod­stawą róż­nych badań i tech­nik ultra­so­no­gra­ficz­nych.

Umie­jęt­no­ści:

  • umie­jęt­ność koor­dy­na­cji ręka-oko
  • kon­trola obrazu ultra­so­no­gra­ficz­nego

Wła­ści­wo­ści:

  • obej­muje 3 różne zada­nia

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.