Moduł robotycznej chirurgii ginekologicznej – zadania proceduralne histerektomii

Kod produktu: ROBOHYSPROT

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Ten uni­kalny moduł zapew­nia śro­do­wi­sko rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej do ćwi­cze­nia klu­czo­wych ele­men­tów pro­ce­dury robo­tycz­nej histe­rek­to­mii w opar­ciu o zada­nia.

Opis produktu

Ten uni­kalny moduł zapew­nia śro­do­wi­sko rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej do ćwi­cze­nia klu­czo­wych ele­men­tów pro­ce­dury robo­tycz­nej histe­rek­to­mii w opar­ciu o zada­nia. Każde zada­nie kon­cen­truje się na jed­nym waż­nym eta­pie pro­ce­dury dla opty­mal­nego szko­le­nia modu­ło­wego: iden­ty­fi­ka­cja i odwar­stwie­nie moczo­wodu, odwar­stwie­nie płata pęche­rza moczo­wego i nacię­cia kol­po­to­mijne.

Moduł opiera się na pro­gra­mie naucza­nia Pod­stawy robo­tycz­nej chi­rur­gii gine­ko­lo­gicz­nej (Fun­da­men­tals of Robo­tic Gyne­co­lo­gic Sur­gery – FRGS). Pro­gram umie­jęt­no­ści psy­cho­mo­to­rycz­nych został opra­co­wany przez eks­per­tów ze sto­wa­rzy­szeń gine­ko­lo­gicz­nych i nauczy­cieli chi­rur­gii, któ­rzy doszli do poro­zu­mie­nia w tema­cie klu­czo­wych umie­jęt­no­ści, zadań i naj­częst­szych błę­dów, które należy uwzględ­nić w kom­plek­so­wym pod­sta­wo­wym pro­gra­mie naucza­nia w gine­ko­lo­gii.

Umie­jęt­no­ści:

  • Iden­ty­fi­ka­cja i odwar­stwie­nie moczo­wodu
  • Odwar­stwie­nie płata pęche­rza moczo­wego
  • Nacię­cia kol­po­to­mijne

Wła­ści­wo­ści:

  • moduł zapew­nia wir­tu­alną rze­czy­wi­stość
  • moduł opiera się na pro­gra­mie naucza­nia Pod­stawy robo­tycz­nej chi­rur­gii gine­ko­lo­gicz­nej (Fun­da­men­tals of Robo­tic Gyne­co­lo­gic Sur­gery – FRGS)

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.