Moduł zaawansowanego stawu kolanowego

Kod produktu: ARTHROKNEE

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Nowy moduł jest kom­plet­nym narzę­dziem szko­le­nio­wym do uzy­ska­nia pod­sta­wo­wych, dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych umie­jęt­no­ści w zakre­sie artro­sko­pii stawu kola­no­wego.

Opis produktu

Nowy moduł jest kom­plet­nym narzę­dziem szko­le­nio­wym do uzy­ska­nia pod­sta­wo­wych, dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych umie­jęt­no­ści w zakre­sie artro­sko­pii stawu kola­no­wego.

Zaawan­so­wany moduł stawu kola­no­wego obej­muje:

  • Zada­nia w zakre­sie ana­to­mii pra­wi­dło­wej – zada­nia pole­ga­jące na stop­nio­wym wyko­ny­wa­niu bada­nia dia­gno­stycz­nego stawu. Admi­ni­stra­tor kursu może dosto­so­wać zada­nia i wybrać cele oraz kolej­ność, w jakiej będą wyświe­tlane zgod­nie z pre­fe­ren­cjami. Sta­ży­sta zdo­bywa wie­dzę ana­to­miczną, umie­jęt­no­ści orien­ta­cyjne, doświad­cze­nie w dotar­ciu do róż­nych obsza­rów poprzez mani­pu­la­cję sta­wem kola­no­wym (wypro­st/zgię­cie, szpo­ta­wo­ść/ko­śla­wość) oraz sze­roką zna­jo­mość obrazu i fizycz­nego zacho­wa­nia zdro­wych struk­tur stawu kola­no­wego.
  • Dia­gno­stykę przy­pad­ków pato­lo­gicz­nych – sta­ży­sta jest pro­szony o wyko­na­nie artro­sko­po­wego bada­nia stawu, iden­ty­fi­ka­cję i uchwy­ce­nie sta­nów pato­lo­gicz­nych i ich opi­sa­nie. Pato­lo­gie obej­mują pęk­nię­cie łąko­tek, nie­pra­wi­dło­wo­ści łąko­tek i zerwa­nie wię­za­dła krzy­żo­wego przed­niego (ACL).
  • Pro­ce­dury meni­scek­to­mii – pozwala na wyko­na­nie peł­nej pro­ce­dury meni­scek­to­mii w przy­padku kilku róż­nych typów pęk­nięć łąko­tek przy uży­ciu róż­nych rze­czy­wi­stych narzę­dzi. Sta­ży­ści uczą się, jak wybrać naj­bar­dziej odpo­wied­nie narzę­dzie dla każ­dego typu pęk­nię­cia i oce­niają ilość łąkotki, którą należy usu­nąć.
  • Zada­nia stawu kola­no­wo­wego – umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie róż­nych kro­ków pro­ce­du­ral­nych w róż­nych sta­nach pato­lo­gicz­nych. Zada­nia obej­mują etapy takich pro­ce­dur, jak naprawa chrząstki kłyk­cia kości udo­wej, usu­wa­nie luź­nych ciał i rekon­struk­cja ACL.

Umie­jęt­no­ści:

  • wie­dza ana­to­miczna
  • bada­nie artro­sko­powe stawu
  • iden­ty­fi­ka­cja i reje­stra­cja sta­nów pato­lo­gicz­nych oraz opi­sy­wa­nie ich

Wła­ści­wo­ści:

  • admi­ni­stra­tor kursu może dosto­so­wać zada­nia i wybrać cele oraz kolej­ność, w jakiej będą wyświe­tlane zgod­nie z pre­fe­ren­cjami

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.