Niefunkcyjny model stomii wypadającej

Kod produktu: LF00898(D)

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1207,85 zł(981,99 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model przedstawiający wypadającą stomię, wyprowadzoną przez ścianę brzucha. Ten model umożliwia demonstrację i trening procedur związanych z pielęgnacją stomii wypadających takich jak czyszczenie i zakładanie worków.

Opis produktu

Model został zapro­jek­to­wany aby umoż­li­wić stu­den­tom i pacjen­tom zapo­zna­nie się z pod­sta­wami opieki nad sto­mią. Ten model przed­sta­wia sto­mię wypa­da­jącą, która została wypro­wa­dzona przez ścianę brzu­cha. Ana­to­mia sto­mii jest sta­ran­nie odwzo­ro­wana, aby ćwi­cze­nia były jak naj­bar­dziej reali­styczne. Sto­mię wyko­nano z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału, aby uzy­skać jak naj­bar­dziej reali­styczne wra­że­nia doty­kowe.

Sto­mia umoż­li­wia demon­stro­wa­nie i ćwi­cze­nie zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych oraz jej czysz­cze­nie. Zaopa­try­wa­nie takiej sto­mie jest uciąż­liwe a cza­sem nawet nie­moż­liwe- dzięki mode­lowi ćwi­czący może zyskać nie­zbędną umie­jęt­no­ści w tym zakre­sie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

– pie­lę­gna­cja sto­mii wypa­da­ją­cej

Funk­cje­/ce­chy:

– model przed­sta­wia sto­mię wypa­da­jacą

– wyko­nana z mięk­kiego i gięt­kiego mate­riału

– umoż­li­wia demon­stro­wa­nie i ćwi­cze­nie zakła­da­nia wor­ków sto­mij­nych i jej czysz­cze­nia

– odwzo­ro­wana fałda skóry utrud­nia pra­wi­dłowe zało­że­nie worka sto­mij­nego

W zesta­wie:

  • model sto­mii wypa­da­ją­cej
  • pod­pórkę
  • lubry­kant
  • instruk­cję obsługi

Wymiary sto­mii: 15x 17 x 6,3 cm

Opcje:

LF00898– Zestaw modeli do nauki zaopa­try­wa­nia sto­mii

LF00898 (A) – Niefunk­cyjny model sto­mii dwu­lu­fo­wej

LF00898 (B) – Funk­cjo­nalny model zdro­wej sto­mii

LF00898 (C) – Funk­cjo­nalny model zain­fe­ko­wa­nej sto­mii

LF00898 (D) – Niefunk­cyjny model sto­mii wypa­da­ją­cej

LF00898 (E) – Funk­cjo­nalny model mar­twi­czej sto­mii

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.