Promocja!

Otto Ostomy- fantom do nauki anatomii związanej z budową stomii

Kod produktu: SB48421

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

11070,00 zł(9000,00 zł netto)

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11 070,00 

1 w magazynie

Opis skrócony

Zaawan­so­wany model przed­sta­wia­jący reali­stycz­nych roz­mia­rów, trój­wy­mia­rowy układ pokar­mowy i moczowy stwo­rzony na pod­sta­wie skanu TK. Model ten uła­twia wizu­ali­za­cję loka­li­za­cji narzą­dów, co pozwala na lep­sze zro­zu­mie­nie dzia­ła­nia sto­mii. Dzięki dołą­czo­nym 18 sto­miom model jest ide­al­nym narzę­dziem umoż­li­wia­ją­cym zro­zu­mie­nie jak funk­cjo­nują ile­osto­mie, uro­sto­mie, kolo­sto­mie i gastro­sto­mie.

Opis produktu

Zaawan­so­wany model Otto Ostomy został stwo­rzony, aby umoż­li­wić stu­den­tom oraz pra­cow­ni­kom służby zdro­wia lepiej rozu­mieć funk­cjo­no­wa­nie sto­mii, co prze­łoży się na lep­szą edu­ka­cję pacjen­tów pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia ich do tego zmie­nia­ją­cego życie wyda­rze­nia. Wła­ściwe naucza­nie pomaga pacjen­towi lepiej zrozu­mieć jego stan i doko­nać nie­zbęd­nych korekt, aby osią­gnąć zado­wa­la­jący stan­dard życia z nową sto­mią.

Nau­cza­nie przedo­pe­ra­cyjne pozwala pacjen­tom i ich rodzi­nom roz­po­cząć naukę o sto­miach przed ope­ra­cją, w cza­sie, gdy są mniej roz­pro­szeni, co zmniej­sza nie­po­kój. Widze­nie trój­wy­mia­ro­wego układu pokar­mo­wego i układu moczo­wego oraz wizu­ali­za­cja loka­li­za­cji i funk­cji róż­nych narzą­dów ma zasad­ni­cze zna­cze­nie dla ucze­nia się, zwłasz­cza w przy­pad­kach, gdy prze­szkodą mogą być pro­cesy poznaw­cze lub język.

Model Otto Ostomy jest wzo­ro­wany na tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej rze­czy­wi­stego pacjenta, pomoże uczniom, pacjen­tom i ich rodzi­nom uzy­skać więk­szą wie­dzę na temat tego, czego mogą się spo­dzie­wać, poka­zu­jąc jed­no­cze­śnie, jak funk­cjo­nują ile­osto­mie, kolo­sto­mie, uro­sto­mie i gastro­sto­mie.

Prze­zro­czy­sta powłoka tuło­wia umoż­li­wia obser­wa­cję narzą­dów wewnętrz­nych oraz zamo­co­wa­nie sto­mii w jed­nym z 4 fabrycz­nie wyko­na­nych otwo­rach. Pow­łokę można łatwo zde­mon­to­wać z alu­mi­nio­wej pod­stawy w celu uła­twie­nia dostępu i mani­pu­lo­wa­nia narzą­dami. Model posiada odwzo­ro­wane i ozna­czone kolo­rami narządy: żołą­dek, jelito cien­kie, jelito grube, odbyt­nicę, nerki, moczo­wód i pęcherz moczowy. Jelito cien­kie, jelito grube, odbyt­nicę i pęcherz można wyjąć, aby uła­twić naucza­nie pro­ce­dur, w któ­rych te narządy zostają usu­nięte. Moczo­wód może być odłą­czony od pęche­rza i ponow­nie zamo­co­wany do jelita krę­tego, aby poka­zać, jak działa uro­sto­mia. Ela­styczne jelito cien­kie i grube można oddzie­lić i przy­mo­co­wać do tyl­nej czę­ści sto­mii w tuło­wiu, aby zade­mon­stro­wać sto­mię koń­cową lub pętlową. Jelito grube można roz­dzie­lić w czte­rech róż­nych miej­scach: okręż­nica wstę­pu­jąca, okręż­nica poprzeczna, okręż­nica zstę­pu­jąca i okręż­nica esicy.

Model jest dostar­czany z 18 sto­miami, które przed­sta­wiają: sto­mię pętlową, dwu­lu­fową, owalną, typu „grzy­bek”, wklę­słą, o śred­nicy ponad 7 cm, z ziar­nia­kiem, mar­twi­czą, nie­do­krwioną, pła­ską– znaj­du­jącą się na pozio­mie skóry, z prze­pu­kliną oko­ło­sto­mijną, z sepa­ra­cją ślu­zowo-skórną, wgłę­bioną oraz pła­ską.

Korzy­sta­nie z Otto Ostomy ™ uła­twia szyb­kie prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy, zwięk­sza pew­ność sie­bie i wyniki per­so­nelu, pacjen­tów i ich rodzin z tą zmie­nia­jącą życie cho­robą i może mieć pozy­tywny wpływ na dobry począ­tek życia ze sto­mią!

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • zapo­zna­nie z funk­cjo­no­wa­niem uro­stomi, ileosto­mii, kolonosto­mii oraz gastrosto­mii
 • nauka budowy układu moczo­wego i pokar­mo­wego

Funk­cje­/ce­chy:

 • reali­stycz­nych roz­mia­rów trój­wy­mia­rowy układ pokar­mowy i moczowy stwo­rzony na pod­sta­wie skanu TK
 • umoż­li­wia demon­stra­cję funk­cjo­no­wa­nia ileosto­mii, kolonosto­mii, urosto­mii i gastrosto­mii
 • prze­zro­czy­sta powłoka tuło­wia umoż­li­wia obser­wa­cję narzą­dów wewnętrz­nych
 • powłoka posiada 4 fabrycz­nie wyko­nane otwory, umożl­wia­jące umiesz­cze­nie sto­mii
 • model posiada odwzo­ro­wane i ozna­czone kolo­rami narządy: żołą­dek, jelito cien­kie, jelito grube, odbyt­nicę, nerki, moczo­wód i pęcherz moczowy
 • jelito cien­kie, jelito grube, odbyt­nicę i pęcherz można wyjąć, aby uła­twić naucza­nie pro­ce­dur, w któ­rych te narządy zostają usu­nięte
 • moczo­wód może być odłą­czony od pęche­rza i ponow­nie go zamo­co­wać do jelita krę­tego, aby poka­zać, jak działa uro­sto­mia
 • ela­styczne jelito cien­kie i grube można oddzie­lić i przy­mo­co­wać do tyl­nej czę­ści sto­mii w tuło­wiu, aby zade­mon­stro­wać sto­mię koń­cową lub pętlową
 • jelito grube można roz­dzie­lić w czte­rech róż­nych miej­scach: okręż­nica wstę­pu­jąca, okręż­nica poprzeczna, okręż­nica zstę­pu­jąca i okręż­nica esicy
 • w zesta­wie znaj­duje się 18 sto­mii, które przed­sta­wiają: sto­mię pętlową, dwu­lu­fową, owalną, typu „grzy­bek”, wklę­słą, o śred­nicy ponad 7 cm, z ziar­nia­kiem, mar­twi­czą, nie­do­krwioną, pła­ską– znaj­du­jącą się na pozio­mie skóry, z prze­pu­kliną oko­ło­sto­mijną, z sepa­ra­cją ślu­zowo-skórną, wgłę­bioną oraz pła­ską.

W zesta­wie:

 • model Otto Ostomy
 • 18 modeli sto­mii
 • torba do trans­port i prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zamienne:

SB48423– dedy­ko­wana torba do modelu Otto Ostomy

SB48422– zestaw wymien­nych sto­mii do fan­tomu Otto Ostomy

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.