Pediatryczny trenażer do nauki udrażniania dróg oddechowych

Kod produktu: LF03609

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

6469,34 zł(5259,63 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Pedia­tryczny tre­na­żer do nauki udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych o reali­stycz­nej ana­to­mii i roz­mia­rze głowy odpo­wia­da­jące 5-cio let­niemu dziecku. Tre­na­żer jest prze­zna­czony do nauki odsy­sa­nia, intu­ba­cji ust­nej i noso­wej. Moż­li­wość gene­ro­wa­nia tętna na tęt­nicy szyj­nej.

Opis produktu

Pedia­tryczny tre­na­żer do nauki udraż­nia­nia dróg odde­cho­wych to reali­styczne roz­wią­za­nie prze­zna­czone do szko­le­nia w zakre­sie intu­ba­cji pacjen­tów w wieku wcze­snosz­kol­nym. Pro­du­cent doło­żył wszel­kich sta­rań, aby drogi ana­to­miczne były popraw­nie odwzo­ro­wane zarówno pod wzglę­dem wiel­ko­ści jak i szcze­gó­łów. Reali­styczna ana­to­mia uwzględ­nia: noz­drza, zęby, język, ustną i nosową część gar­dła, praw­dziwe i rze­kome struny gło­sowe, chrząstkę pier­ście­nio­watą, pier­ście­nie tcha­wi­cze, tcha­wicę, oraz prze­łyk. Tre­na­żer umoż­li­wia na tre­ning intu­ba­cji z uży­ciem laryn­go­skopu przez usta i nos oraz intu­ba­cji na ślepo. Moż­liwe jest rów­nież ćwi­cze­nie tech­nik odsy­sa­nia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– intu­ba­cja z uży­ciem laryn­go­skopu przez usta i nos

– intu­ba­cja na ślepo bez uży­cia laryn­go­skopu

– ćwi­cze­nie tech­nik odsy­sa­nia

Funk­cje­/ce­chy:
– reali­stycz­nie odwzo­ro­wana głowa pię­cio­let­niego dziecka

– reali­styczna ana­to­mia uwzględ­nia: noz­drza, zęby, język, ustną i nosową część gar­dła, praw­dziwe i rze­kome struny gło­sowe, chrząstkę pier­ście­nio­watą, pier­ście­nie tcha­wi­cze, tcha­wicę, oraz prze­łyk

– model umiesz­czony na sta­bil­nej pod­sta­wie

– pod­czas intu­ba­cji prze­łyku nastę­puje roz­dę­cie żołądka

– moż­li­wość ręcz­no­ego gene­ro­wa­nia tętna na tęt­nicy szyj­nej

W zesta­wie:

– tre­na­żer w postaci głowy 5-cio let­niego dziecka na pod­sta­wie

– lubry­kant

– walizka

Opcje:

– LF01095 Tre­na­żer do nauki pomiaru ciśnie­nia

– LF01129 Tre­na­żer do nauki pomiaru ciśnie­nia z gło­śni­kiem

– LF09919 Nasco Cle­aner

Ele­menty zuży­walne:

  • LF03644U lubry­kant w sprayu
  • LF03627U wymienne symu­lo­wane płuca
  • LF03628U wymienny żołą­dek
  • LF03631U wymienna skóra klatki głowy i drogi odde­chowe

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.