Rękawy pozorujące obrzęk limfatyczny u dorosłego człowieka – duży rozmiar

Kod produktu: SB50966

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

4720,09 zł(3837,47 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw dwóch beżo­wych ręka­wów pozo­ru­ją­cych obrzęk lim­fa­tyczny zarówno pod wzglę­dem wizu­al­nym, jak i odczuć pod­czas wyko­ny­wa­nia bada­nia dia­gno­stycz­nego.

Opis produktu

Jasno­be­żowe rękawy pozo­ru­jące obrzęk lim­fa­tyczny. Zapi­nane na zamek bły­ska­wiczny mogą być moco­wane na koń­czy­nach gór­nych fan­to­mów róż­nych pro­du­cen­tów lub pacjen­tów stan­da­ry­zo­wa­nych. Rękaw zakrywa koń­czynę górną od ramie­nia do nad­garstka. Rękawy są łatwe do prze­cho­wy­wa­nia i pie­lę­gna­cji. Wystar­czy je wyprać i wysu­szyć poszy­cie zewnętrzne, a następ­nie prze­cho­wy­wać w dedy­ko­wa­nej do tego celu tor­bie. Sprze­da­wane w parach. Pasują do więk­szo­ści dostęp­nych fan­to­mów i pacjen­tów stan­da­ry­zo­wa­nych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • dia­gno­zo­wa­nie obrzęku lim­fa­tycz­nego

Funk­cje­/ce­chy:

 • beżowy kolor imi­tuje kolor skóry
 • duży roz­miar
 • zapi­nane na zamek bły­ska­wiczny mogą być moco­wane na koń­czy­nach gór­nych fan­to­mów róż­nych pro­du­cen­tów lub pacjen­tów stan­da­ry­zo­wa­nych
 • zakry­wają koń­czynę górną od ramie­nia do nad­garstka
 • łatwe do prze­cho­wy­wa­nia i pie­lę­gna­cji
 • wyko­nane z mate­riału bez­la­tek­so­wego
 • sprze­da­wane w parach

W zesta­wie:

 • rękawy pozo­ru­jące obrzęk lim­fa­tyczny u doro­słego czło­wieka – duży roz­miar
 • torba trans­por­towa

Dostępne opcje:

 • SB50966 – rękawy pozo­ru­jące obrzęk lim­fa­tyczny u doro­słego czło­wieka – mały roz­miar

Waga z opa­ko­wa­niem: 2.49kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.