Symulator odwzorowujący zmiany związane ze starością EASI

Kod produktu: 8002

9783,67 zł(7954,2 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Symulator odwzorowujący zmiany związane ze starością. W zestawie znajduje się kamizelkę i spodenki obciążeniowe oraz przyłbicę z foliami umożliwiającymi symulację zaćmy, jaskry i AMD.

Opis produktu

Symu­la­tor EASI został opra­co­wany w wyniku dłu­go­ter­mi­no­wych badań doty­czą­cych wieku. EASI pomoże zro­zu­mieć osoby star­sze i ich pogląd na ota­cza­jący je świat. Jest to ide­alne narzę­dzie nie tylko dla stu­den­tów kie­run­ków pie­lę­gniar­stwo, ratow­nic­two, pra­cow­ni­ków domów opieki, ale też dla dyrek­to­rów pla­có­wek oraz osób odpo­wie­dzial­nych za zno­sze­nie barier archi­tek­to­nicz­nych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zro­zu­mie­nie osób star­szych i ich poglądu na ota­cza­jących je świat

Funk­cje­/ce­chy:

  • Zwięk­szone doświad­cze­nie gra­wi­ta­cji z powodu zmniej­szo­nej siły mię­śni z powodu sta­rze­nia się (fizjo­lo­giczne po 30 roku życia)
  • Zmiany w roz­po­zna­wa­niu zmy­słów, szcze­gól­nie w polu widze­nia i słu­chu, a także zdol­ność chwy­ta­nia i cho­dze­nia
  • Postę­pu­jące ogra­ni­cze­nie ruchu, szcze­gól­nie w oko­licy krę­go­słupa, a także oko­licy ramion i bio­der

W zesta­wie:

  • przy­łbica z wymien­nymi foliami symu­la­cyj­nymi (zaćma, jaskra i ARMD). Folie można wymie­niać szybko i łatwo za pomocą sys­temu magne­tycz­nego
  • kami­zelka i spodenki z obcią­że­niem z regu­la­cją roz­miaru oraz stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści
  • buty i ręka­wiczki z obcią­że­niem (roz­miar regu­lo­wany)
  • modu­łowe gumowe połą­cze­nia mię­dzy głową a tuło­wiem oraz ramio­nami i tuło­wiem; moż­li­wość dosto­so­wa­nia do stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści
  • wytrzy­mała torba na kół­kach do trans­portu i prze­cho­wy­wa­nia

Opcje:

  • Moduł hemi­pa­rezy (w przy­go­tow­naiu)

Waga: 9 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.