Symulowana silikonowa rana przedstawiająca wytrzewienie jelita grubego

Kod produktu: NW109

Erler-Zimmer

2400,42 zł(1951,56 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Silikonowa wkładka posiadająca odwzorowane wytrzewienie jelita grubego.

Opis produktu

Reali­styczna sili­ko­nowa wkładka posia­da­jąca odwzo­ro­wane wytrze­wie­nie jelita gru­bego po ura­zie ściany jamy brzusz­nej. Dołą­cze­nie tej nie­zwy­kle dokład­nie odwzo­ro­wanej rany, spo­wo­duje, że symu­la­cja wypad­ków sta­nie się bar­dziej zbli­żona do rze­czy­wi­sto­ści. Dzięki braku koniecz­no­ści cha­rak­te­ry­za­cji czas przy­go­to­wa­nia do zajęć jest coraz krót­szy!

Rana samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu. Dostępny jest opcjo­nalny klej do dłuż­szego tre­ningu lub lep­szej przy­czep­no­ści ran.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

• opa­try­wa­nie wytrze­wie­nia jelita

Funk­cje­/ce­chy:

• reali­stycz­nie odwzo­ro­wana rana- wytrze­wie­nie jelita gru­bego

• wkładka wyko­nana z sili­konu

• samo­czyn­nie przy­lega do skóry pozo­ranta lub fan­tomu

• umiesz­czona w dedy­ko­wa­nym pudełku w celu łatwiej­szego prze­cho­wy­wa­nia

W zesta­wie:

  • symu­lo­wana rana- wytrze­wie­nie
  • dedy­ko­wany pojem­nik do prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • 7024– symu­lo­wana krew

Ele­menty opcjo­nalne:

  • 7700– klej do moco­wa­nia ran
  • NW200– symu­lo­wane szkło do cha­rak­te­ry­za­cji ran

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.