Trenażer do nauki badania ucha

Kod produktu: LF01019

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

7710,99 zł(6269,1 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer umoż­li­wia­jący naukę badań ucha, odwzo­ro­wu­jący wygląd oraz roz­miar głowy i uszu rze­czy­wi­stych roz­miarów. W zesta­wie znaj­duje się 6 wymien­nych uszu obra­zu­ją­cych pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne stany ucha.

Opis produktu

Tre­na­żer do nauki bada­nia ucha o dokład­nie odwzo­ro­wany wyglą­dzie oraz roz­mia­rze. Kolo­rowe wydruki sta­nów ucha umiesz­czone na bło­nie bęben­ko­wej zapew­niają obraz jaki uzy­skuje się pod­czas bada­nia u praw­dzi­wego pacjenta. Reali­styczna, ela­styczna tek­stura ucha umoż­li­wia ope­ro­wa­nie oto­sko­pem. Ist­nieje rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia iry­ga­cji i czysz­cze­nia ucha. Tre­na­żer umoż­li­wia roz­po­zna­nie nastę­pu­ją­cych sta­nów:

– zdrowa błona bęben­kowa

– suro­wi­cze zapa­le­nie ucha środ­ko­wego

– ślu­zowe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego

– prze­wle­kłe zapa­le­nie ucha środ­ko­wego z per­fo­ra­cją

– zdrowa błona bęben­kowa z pochy­łym prze­wo­dem słu­cho­wym

– zdrowe ucho prze­zna­czone do nauki usu­wa­nia wosko­winy

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • ćwi­cze­nie badań ucha

Funk­cje / cechy:

 • kolo­rowe wydruki sta­nów ucha na bło­nie bęben­ko­wej zapew­niające obraz jaki uzy­skuje się pod­czas bada­nia u praw­dzi­wego pacjenta
 • reali­styczna, ela­styczna tek­stura ucha umoż­li­wiająca ope­ro­wa­nie oto­sko­pem
 • moż­li­wość wyko­na­nia iry­ga­cji i czysz­cze­nia ucha
 • moż­li­wość doku­pie­nia opcjo­nal­nego zestawu uszu z pato­lo­giami (LF01020)

W zesta­wie:

 • tre­na­żer do nauki bada­nia ucha
 • uszy z nume­ra­cją (6 szt.)
 • syn­te­tyczny wosk (2 szt.)
 • płyta CD ze zdję­ciami poszcze­gól­nych sta­nów ucha
 • lubry­kant (ok. 60 ml)
 • walizka
 • instruk­cja obsługi

Wypo­sa­że­nie opcjo­nalne:

 • LF01020– dodat­kowy zestaw 5 wymien­nych uszu przed­sta­wia­jące stany:

– chro­niczne zapa­le­nie ucha z per­fo­ra­cją

– guz per­li­sty (cho­le­ste­atoma) A

– guz per­li­sty (cho­le­ste­atoma) B

– tym­pa­no­skle­roza

– nie­do­od­mowe zapa­la­nie ucha środ­ko­wego

Ele­menty zamienne:

 • LF01020 – dodat­kowy zestaw 5 wymien­nych uszu
 • LF01021 (A) – ucho ze zdrową błoną bęben­kową
 • LF01021 (B) – ucho z suro­wi­czym zapa­le­niem ucha środ­ko­wego
 • LF01021 (C) – ucho ze ślu­zo­wym zapa­le­niem ucha środ­ko­wego
 • LF01021 (D) – ucho z prze­wle­kłym zapa­le­niem ucha środ­ko­wego z per­fo­ra­cją
 • LF01021 (E) – ucho ze zdrową błoną bęben­kową z pochy­łym prze­wo­dem słu­cho­wym
 • LF01021 (F) – zdrowe ucho prze­zna­czone do nauki usu­wa­nia wosko­winy
 • LF01021 (G) – ucho z chro­nicz­nym zapa­le­niem ucha z per­fo­ra­cją
 • LF01021 (H) – ucho z guzem per­li­stym (cho­le­ste­atoma) A
 • LF01021 (I) – ucho z guzem per­li­stym (cho­le­ste­atoma) B
 • LF01021 (J) – ucho z nie­do­dmo­wym zapa­le­niem ucha środ­ko­wego
 • LF01021 (K.) – ucho z tym­pa­no­skle­rozą

Ele­menty zuży­walne:

 • LF01018 – syn­te­tyczny wosk z apli­ka­to­rem
 • LF09919U – Nasco Cle­aner – śro­dek czysz­czący

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.