Trenażer do iniekcji doszpikowej w mostek

Kod produktu: LF04200

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

10823,2 zł(8799,35 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Pełnowymiarowy trenażer przedstawiający górną część torsu wraz z szyją i podbródkiem służący do wykonywania iniekcji doszpikowej w mostek.

Opis produktu

Tre­na­żer Life­/form® to pierw­szy tego rodzaju tre­na­żer szko­le­niowy, zapro­jek­to­wany w celu zade­mon­stro­wa­nia, symu­la­cji i przy­go­to­wa­nia pra­cow­ni­ków służby zdro­wia do wyko­na­nia iniek­cji w mostek. Tre­na­żer został stwo­rzony w kon­sul­ta­cji z eks­per­tami, odwzo­ro­wuje górną część torsu z szyją i pod­bród­kiem doro­słego męż­czy­zny. Dzięki reali­zmowi i dokład­nemu odwzo­ro­wa­niu punk­tów orien­ta­cyj­nych, ćwi­czący dosko­nalą umie­jęt­no­ści wyko­ny­wa­nia iniek­cji, co pozwala na pewne oraz dokładne wyko­na­nie iniek­cji w praw­dzi­wej sytu­acji. Ta pro­ce­dura jest szybką i pro­stą alter­na­tywą dla stan­dar­do­wej infu­zji dożyl­nej. Tre­na­żer posiada wymienną kość, którą można kil­ku­krot­nie obra­cać i nakłu­wać, co wydłuża jej żywot­ność. Mostek można wypeł­nić symu­lo­waną krwią, co zwięk­sza realizm wyko­ny­wa­nego ćwi­cze­nia.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– wyko­na­nie iniek­cji doszpi­ko­wej w mostek

Funk­cje­/ce­chy:
– fan­tom w postaci gór­nej czę­ści torsu, szyi i pod­bródka doro­słego męż­czy­zny

– stwo­rzony w kon­sul­ta­cji z eks­per­tami

– dokładne odwzo­ro­wa­nie punk­tów orien­ta­cyj­nych

– eko­no­miczny: wymienna kość, którą można obra­cać i wie­lo­krot­nie nakłu­wać

– moż­li­wość wypeł­nie­nia mostka symu­lo­waną krwią

W zesta­wie:

– tors

– wymienne kości mostka (każda może wytrzy­mać ok 10–12 iniek­cji (10)

– strzy­kawka

– prze­wody do napeł­nia­nia

– zacisk

– walizka do prze­cho­wy­wa­nia

Ele­menty zuży­walne:

  • LF04202 wymienne kości do iniek­cji (20)
  • LF01111 zestaw do przy­go­to­wy­wa­nia sztucz­nej krwi (roz­twór na 473 ml krwi wraz z lubry­kan­tem na bazie wody 118 ml)
  • LF09919U Nasco Cle­aner

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.