Trenażer do nauki badania piersi- pojedyncza pierś – ciemna karnacja

Kod produktu: LF00977

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1366,11 zł(1110,66 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer o ciemnej karnacji w postaci poje­dyn­czej piersi umiesz­czo­nej na pod­sta­wie został zapro­jek­to­wany w celu szko­le­nia w zakre­sie zapo­bie­ga­nia rakowi piersi oraz samo­ba­da­nia piersi. Pod miękką, reali­styczną skórą tre­na­żera wyczu­walne są żebra. W zesta­wie znaj­dują się wymienne guzki o róż­nych roz­mia­rach, kształ­tach i gęsto­ści, które można umiesz­czać w dowol­nej kom­bi­na­cji.

Opis produktu

Tre­na­żer o ciemnej karnacji w postaci poje­dyn­czej piersi został zapro­jek­to­wany w celu szko­le­nia w zakre­sie zapo­bie­ga­nia rakowi piersi oraz samo­ba­da­nia piersi. Tre­na­żer jest umiesz­czony na solid­nej pod­sta­wie. Skóra została wyko­nana z mięk­kiego, reali­stycz­nego mate­riału. Pod skórą znaj­dują się wyczu­walne żebra. Na skó­rze odwzo­ro­wana jest skórka poma­rań­czowa, peau d’o­range”.

Wymienne guzki o róż­nych roz­mia­rach, kształ­tach i gęsto­ści, można umiesz­czać w dowol­nej kom­bi­na­cji. W zesta­wie znaj­dują się cztery mięk­kie guzki (różowe) odwzo­ro­wują pra­wi­dłową tkankę, trzy śred­nie (białe), cztery twarde guzki (czer­wone), w tym guz o sta­łej ścia­nie. Guzki róż­nią się mię­dzy sobą wiel­ko­ścią (1–3 cm), mogą być okrą­głe lub o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie, co umoż­li­wia symu­lo­wa­nie tor­bieli jak i nowo­two­rów zło­śli­wych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

 • nauka wyko­ny­wa­nia bada­nia piersi

Funk­cje­/ce­chy:

 • model poje­dyn­czej piersi umiesz­czo­nej na pod­sta­wie
 • posiada wyczu­walne żebra
 • skóra jest wyko­nana z mięk­kiego, reali­stycz­nego mate­riału
 • posiada odwzo­ro­waną skórkę poma­rań­czową, peau d’o­range”
 • w zesta­wie znaj­dują się wymienne guzki o róż­nych roz­mia­rach, kształ­tach i gęsto­ści, można umiesz­czać w dowol­nej kom­bi­na­cji
 • w zesta­wie znaj­dują się nastę­pu­jące guzki: cztery mięk­kie guzki (różowe) odwzo­ro­wują pra­wi­dłową tkankę, trzy śred­nie (białe), cztery twarde guzki (czer­wone), w tym guz o sta­łej ścia­nie
 • guzki róż­nią się mię­dzy sobą wiel­ko­ścią (1–3 cm), mogą być okrą­głe lub o nie­re­gu­lar­nym kształ­cie

W zesta­wie:

 • model piersi
 • zestaw guzów (11 sztuk) 4 różowe, 4 czer­wone i 3 białe
 • dedy­ko­wana torba
 • puder dla nie­mow­ląt

Ele­menty zuży­walne:

LF00970 (A) – wymienny zestaw guz­ków

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.