Trenażer do nauki iniekcji domięśniowej (ramię) z Feedbackiem [P55/1]

Kod produktu: 1009840

6778,74 zł(5511,17 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci gór­nej czę­ści ramie­nia dedy­ko­wany do ćwi­czeń wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wej. Posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane wszyst­kie naj­waż­niej­sze punkty ana­to­miczne, któ­rych pal­pa­cja umoż­li­wia poprawne wyko­na­nie zabiegu. Zin­te­gro­wana elek­tro­nika zapew­nia gra­ficzny feed­back o wyko­na­nej iniek­cji.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci gór­nej czę­ści ramie­nia słu­żący do ćwi­cze­nia wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wej. Posiada wszyst­kie nie­zbędne punkty ana­to­miczne takie jak wyro­stek bar­kowy łopatki oraz kość ramienna. Tre­ning może być prze­pro­wa­dzany przy udziale pozo­ranta poprzez przy­mo­co­wa­nie tre­na­żera do jego ramie­nia. Zin­te­gro­wana elek­tro­nika zapew­nia gra­ficzny feed­back o wyko­na­nej iniek­cji (pra­wi­dłowe wyko­na­nie iniek­cji, kiedy igła dotknie kości oraz gdy iniek­cja zosta­nie prze­pro­wa­dzona w nie­od­po­wied­nim miej­scu). Mate­riał symu­lu­jący skórę jest łatwy w wymia­nie. Tre­na­żer jest zasi­lany bate­riami typu AA.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wych

Funk­cje / cechy:

 • posiada wszyst­kie nie­zbędne punkty ana­to­miczne
 • moż­li­wość przy­mo­co­wa­nia modelu do ramie­nia pozo­ranta
 • moż­li­wość łatwej wymiany skóry tre­na­żera
 • tre­na­żer zasi­lany bate­riami typu AA

W zesta­wie:

 • tre­na­żer
 • dodat­kowa skóra
 • 2 bate­rie AA
 • instruk­cja
 • strzy­kawka 5ml
 • igła iniek­cyjna 21G/0.8

Ele­menty zuży­walne:

 • 1010297[xp300/1] – wymienna skóra

Waga: 0.9 kg

Wymiary: 32 x 14 x 12 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.