Trenażer do nauki iniekcji podskórnej i zakładania pomp insulinowych

Kod produktu: LF09900

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

1588,5 zł(1291,46 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci repliki brzu­cha z moż­li­wo­ścią moco­wa­nia na ćwi­czą­cym dedy­ko­wany do nauki umiesz­cza­nia i roto­wa­nia pomp insu­li­no­wych, iniek­cji przy uży­ciu penów oraz wyko­ny­wa­nia iniek­cji pod­skór­nych.

Opis produktu

Miękka replika brzu­cha jest nie­za­stą­pio­nym narzę­dziem do nauki umiesz­cza­nia i roto­wa­nia pomp insu­li­no­wych omi­ja­jąc prze­strzeń wokół 5 cm wokół pępka, iniek­cji przy uży­ciu penów oraz wyko­ny­wa­nia iniek­cji pod­skór­nych. Mate­riał, z któ­rego wyko­nany został tre­na­żer w dotyku przy­po­mina ludzką skórę oraz umoż­li­wia chwy­ce­nie fałdu skóry. Mate­riał może być nakłu­wany wie­lo­krot­nie bez pozo­sta­wie­nia widocz­nych śla­dów po wpro­wa­dze­niu igły. Pod­kładka z tyl­nej strony tre­na­żera zapo­biega prze­cho­dze­niu igieł i zakłu­cia ćwi­czą­cego. Regu­lo­wane paski umoż­li­wiają przy­mo­co­wa­nie tre­na­żera do ćwi­czą­cego. Pro­du­cent nie zaleca wyko­ny­wa­nie iniek­cji z uży­ciem płynu.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści

  • umiesz­cza­nie i roto­wa­nie pomp insu­li­no­wych omi­ja­jąc prze­strzeń wokół 5 cm wokół pępka
  • iniek­cja przy uży­ciu penów
  • wyko­ny­wa­nie iniek­cji pod­skór­nych
  • reali­styczny mate­riał, w dotyku przy­po­minający ludzką skórę
  • Pod­kładka z tyl­nej strony tre­na­żera zapo­biega prze­cho­dze­niu igieł i zakłu­cia ćwi­czą­cego
  • Regu­lo­wane paski umoż­li­wiają przy­mo­co­wa­nie tre­na­żera do ćwi­czą­cego

W zesta­wie:

  • model brzu­cha z moco­wa­niem

Wymiary: 25 x 15 x 5 cm

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.