Trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlęcia

Kod produktu: 101-115

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

6404,00 zł(5206,5 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer przed­sta­wia­jący głowę nie­mow­lę­cia, wyko­nany z ela­stycz­nego, roz­cią­gli­wego two­rzywa odwzo­ro­wu­ją­cego ludz­kie tkanki. Posiada reali­styczne punkty orien­ta­cyjne umoż­li­wia­jące ćwi­czą­cemu kom­plek­sową naukę zabez­pie­cza­nia dróg odde­cho­wych.

Opis produktu

Model przed­sta­wia­jący głowę nie­mow­lę­cia został wyko­nany z ela­stycz­nego, roz­cią­gli­wego two­rzywa odwzo­ro­wu­ją­cego ludz­kie tkanki umoż­li­wia­jący naukę zabez­pie­cza­nia dróg odde­cho­wych. Tre­na­żer posiada reali­styczne punkty orien­ta­cyjne takie jak zęby, języ­czek podnie­bienny, struny gło­sowe, gło­śnie, nagło­śnię, krtań, chrząstkę nalew­ko­watą, tcha­wice oraz prze­łyk. Struny gło­sowe zostały ozna­czone na biało w celu uła­twie­nia prze­pro­wa­dza­nia intu­ba­cji. Symu­lo­wane płuca napeł­niają się pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji, a pod­czas intu­ba­cji prze­łyku nastę­puje roz­dę­cie symu­lo­wa­nego żołądka. Tre­na­żer został umiesz­czony na pod­sta­wie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka zabez­pie­cza­nia dróg odde­cho­wych nie­mow­lę­cia

Funk­cje / cechy:

 • uży­cie ela­stycz­nego, roz­cią­gli­wego two­rzywa odwzo­ro­wu­ją­cego ludz­kie tkanki
 • tre­na­żer umiesz­czony na pod­sta­wie
 • reali­styczne punkty orien­ta­cyjne (języ­czek podnie­bienny, struny gło­sowe, gło­śnia, nagło­śnia, krtań, chrząstka nalew­ko­wata, tcha­wica, prze­łyk)
 • ozna­czone na biało struny gło­sowe uła­twia­jące prze­pro­wa­dze­nie intu­ba­cji
 • symu­lo­wane płuca napeł­niają się pod­czas pra­wi­dło­wej wen­ty­la­cji
 • pod­czas intu­ba­cji prze­łyku nastę­puje roz­dę­cie symu­lo­wa­nego żołądka

W zesta­wie:

 • tre­na­żer w posta­cie głowy nie­mow­lę­cia umiesz­czony na pod­sta­wie
 • lubry­kant
 • torba trans­por­towa

Ele­menty zamienne:

 • 101-121 – zamienne płu­co­/żo­łą­dek

Ele­menty zuży­walne:

 • PP0363 – lubry­kant (ok. 120 ml)

Waga: 1.81 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.