Trenażer do nauki pielęgnacji odleżyn [P15]

Kod produktu: 1019698

3489,51 zł(2837,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Tre­na­żer w postaci poślad­ków osoby doro­słej prze­zna­czony do nauki pie­lę­gna­cji ran oraz ich opa­try­wa­nia. Tre­na­żer posiada odwzo­ro­wane 4 odle­żyny w kla­sy­fi­ka­cji I-IV.

Opis produktu

Tre­na­żer w postaci poślad­ków doro­słego czło­wieka z odwzo­ro­wa­nymi ranami wyko­nany z ela­stycz­nego mate­riału, który zapew­nia reali­styczne odczu­cia pod­czas zmian i zakła­da­nia opa­trun­ków.

Odw­zo­ro­wany rany przed­sta­wiają odle­żyny w sta­diach I-IV. Tre­na­żer umoż­li­wia ćwi­czą­cym wyko­na­nie bada­nia, pomiaru kla­sy­fi­ka­cję i opi­sa­nie ran.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– kla­sy­fi­ka­cja ran odle­ży­no­wych

– nauka pie­lę­gna­cji ran (bada­nie, wyko­na­nie pomiaru oraz ich opi­sa­nie)

– opa­try­wa­nie ran odle­ży­no­wych

Funk­cje­/ce­chy:

– wyko­nany z ela­stycz­nego mate­riału, który zapew­nia reali­styczne odczu­cia pod­czas zmian i zakła­da­nia opa­trun­ków

– Tre­na­żer posiada odwzo­ro­wane rany przed­sta­wiające:

• Odle­żyna 1-go stop­nia (znaj­du­jąca się na pra­wym krę­ta­rzu więk­szym): zaczer­wie­nie­nie, skóra jest nie­na­ru­szona

• Odle­żyna 2-go stop­nia (znaj­du­jąca się na pra­wym pośladku): w oko­licy kości krzy­żo­wej jest widoczna czę­ściowa utrata skóry: zewnętrzna skóra (naskó­rek) wyka­zuje oznaki uszko­dze­nia, które roz­ciąga się w skó­rze wła­ści­wej. Usz­ko­dze­nie powierzch­niowe może obja­wiać się przez roz­wój pęche­rzy i otarć skóry.

• Odle­żyna 3-go stop­nia (znaj­du­jąca się na lewym pośladku): odle­żyna 3-go stop­nia, cha­rak­te­ry­zu­jąca się utratą wszyst­kich warstw skóry, uszko­dze­niem tkanki pod­skór­nej, aż do mar­twicy. Jest roz­po­zna­wana przez czarne zabar­wie­nie obszaru rany.

• Odle­żyna 4-go stop­nia (znaj­du­jąca się na lewym krę­ta­rzu więk­szym i kości krzy­żo­wej): wszyst­kie war­stwy skóry i powięź mię­śni zostały znisz­czone. Obszary dotknięte mar­twicą są zazna­czone na czarno. Mię­śnie i kości poni­żej tej war­stwy rów­nież zostały zain­fe­ko­wane, co może spo­wo­do­wać powsta­nie mar­twicy. Może to rów­nież wpły­wać na kon­struk­cje wspie­ra­jące, takie jak ścię­gna, wię­za­dła lub struk­tury sta­wowe. Widać także for­ma­cje kie­szon­kowe, mniej lub bar­dziej roz­sze­rzone.

W zesta­wie:

– model poślad­ków

– torba trans­por­towa

Wymiary: 33 x 37.5 x 15 cm

Waga: 2.13 kg

 

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.